LỜI THƠ

LỜI THƠ.

Được gì cuộc sống ác gian
Lưu danh cái Ác cháu con họa đầy
Sống đời chân Thiện sáng ngời
Muôn năm như thể mặt trời sáng soi
Quyền cao chức trọng mà chi
Hại dân để lại khinh khi rủa nguyền
Sao bằng dân chúng thiện lành
Yêu non yêu nước, sáng ngời đức nhân
Uy quyền phản bội non sông
Sao bằng dân dã lòng yêu nước nhà
Làm thân phản bội giống nòi
Sao bằng Cầm, Thú, biết nhìn nhận nhau
Sống đời hành hạ chúng dân
Gieo bao tội ác tràn lan dẫy đầy
Hung sùng ác sát hại người
Tránh đâu cho khỏi xoay vần tai ương
Thương người thời được người thương
Vì dân vì nước hiển vinh sáng ngời
Có ai sống mãi trên đời
Vét vơ cho lắm cũng thời như không
Hồn Linh sa đọa âm cung
Hết mong trở lại đầu thai làm người
Gieo bao tội ác chất chồng
Nhân nào quả nấy luật trời nào sai
Nước non còn mãi Hồn Thiên.
Anh Linh còn mãi nước non Sơn Hà.
Thương dân yêu nước, thường nòi
Mai sau nhất định vạn tòa vinh hoa
Lời thơ để lại sáng soi
Thiện, Ác hai nẻo Chánh, Tà phân minh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s