LÀM THEO LỜI DẠY QUỐC TỔ

Ý Trời cung kính, nhớ làm theo
Sóng dữ, thuyền kinh vững tay chèo
Vượt qua bể khổ, lên bờ giác
An vui hạnh phúc, thoát sói beo
Gió phúc mây lành, nhờ truyền giáo
Không còn tăm tối, họa triệt tiêu
Trở về Nguồn Cội, niềm giải thoát
Cõi trời trở lại, sống tiêu diêu
An vui tự tại, miền thiên giới
Làm theo Thiên Ý, hạnh phúc biết bao nhiêu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————