SÁNG NGỜI MUÔN THU

Tự hào con cháu Việt Nam
Vì dân vì nước quên đi thân mình
Biết bao gương sáng anh hùng
Xông pha phản biện lẫy lừng biết bao
Mỗi người một kiểu tài năng
Thi nhau vì nước chống quân giặc Tàu
Thời nay đâu kém thua gì
Cha Ông thuở trước dẹp bầy xâm lăng
Bàn tay Dân Tộc dời non
Bàn tay lấp biển khiếp kinh giặc thù
Bàn tay sức mạnh long trời
Làm nên lịch sử sáng ngời muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–