SÁNG NGỜI MUÔN THU

SÁNG NGỜI MUÔN THU

Tự hào con cháu Việt Nam
Vì dân vì nước quên đi thân mình
Biết bao gương sáng anh hùng
Xông pha phản biện lẫy lừng biết bao
Mỗi người một kiểu tài năng
Thi nhau vì nước chống quân giặc Tàu
Thời nay đâu kém thua gì
Cha Ông thuở trước dẹp bầy xâm lăng
Bàn tay Dân Tộc dời non
Bàn tay lấp biển khiếp kinh giặc thù
Bàn tay sức mạnh long trời
Làm nên lịch sử sáng ngời muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s