ĐẠI LỘ BÌNH AN

Cuộc trần ảo mộng vô thường
Thế gian cõi tạm thiên đàng chính quê
Mãn trần hồn phải ra đi
Có đem theo được những gì thế gian
Sao bằng Văn Hóa Kinh Thơ
Chính là châu báu kim cương ngọc ngà
Hành trang trở lại thiên đàng
An vui tự tại vĩnh hằng trường sanh
Cội Nguồn đại lộ bình an
Con đường siêu thoát hồn linh về trời
Cội Nguồn về đến được rồi
Coi như về đến thiên đàng từ đây
***
Văn Hóa Cội nguồn
—————————————-