CHỌN NGỌC

CHỌN NGỌC

Thả hồn vào chốn kinh thơ
Quên đi nỗi khổ dứt đi nỗi sầu
Tháng ngày chọn ngọc Ý Trời
Làm giàu kiến thức cho đời nở hoa
Lìa xa u tối lìa xa
Gieo nhân Thiên Ý tích bao phúc lành
Để cho con cháu sau này
An vui hạnh phúc sang giàu bình an
Trở về thiên giới quê hương
An vui tự tại mãi trên thiên đàng
Cảm ơn Quốc Tổ Vua Hùng
Truyền trao hậu thế con đường thoát siêu
Tấm lòng thành kính dâng lên
Lắng nghe lời dạy bề trên Cha Trời
Con nguyện kiếp kiếp đời đời
Làm theo Thiên Ý Cha Trời làm theo
Hành trang Thiên Ý kinh thơ
Làm giàu trí huệ hồn linh làm giàu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s