MẸ KỂ CHUYỆN XƯA

MẸ KỂ CHUYỆN XƯA

Con nghe mẹ kể chuyện xưa
Văn Lang Bách Việt ấm no sang giàu
Bình yên độc lập lâu dài
Văn Lang hùng mạnh nước nào cũng kinh
Nhất là lũ giặc ngoại xâm
Kinh hồn bạc vía khiếp kinh hãi hùng
Văn Lang Bách Việt lẫy lừng
Danh vang bốn bể khắp cùng năm châu
Nghĩa, Nhân, Trung, Hiếu, làm đầu
Yêu non, yêu nước sẵn sàng hi sinh
Văn Lang Nguồn Cội uy linh
Hùng Vương Quốc Tổ vang danh đất trời
Yêu tinh khiếp vía rụng rời
Tìm đường trốn chạy không còn một tên
Đâu như lạc Cội thời nay
Yêu tinh quỷ dữ lên ngôi xưng hùng
Chiến tranh loạn lạc điêu tàn
Cũng do lạc Cội, lạc Nguồn mà ra
Bao giờ Nguồn Cội Ông Cha
Sáng bừng trở lại nước nhà bình yên
Dân giàu nước mạnh Thần Tiên
Việt Nam kỳ diệu vô biên sáng ngời
Con nghe mẹ kể bồi hồi
Mắc chi lạc Cội lạc Nguồn mắc chi
Làm cho đất nước lâm nguy
Khốn cùng đói khổ biết bao đọa đày
Nay con đã rõ con đường
Trở về Nguồn Cội phúc lành vươn lên
Đồng Bào một Cội Rồng Tiên
An vui hạnh phúc vàng son cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s