VUA CỦA THỜI THÁNH ĐỨC KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI

VUA CỦA THỜI THÁNH ĐỨC KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI.

Vua của thời Thánh Đức không phải là con người.
Mà là Hiến Pháp, Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Thiên Ý Cha Trời Luật Tạng Vũ Trụ. Quốc Tổ Hùng Vương đã dùng Hiến Pháp Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ, Thiên Ý Luật Tạng vũ trụ lấy dân làm gốc. Đoàn kết một trăm dân tộc khai dựng lên nhà nước Văn Lang, Chính quyền Văn Lang, Điều hành đất nước Văn Lang.
Thời thượng ngơn Thánh Đức ra đời. Thời Văn Hóa Cội Nguồn Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ, Thiên Ý Cha Trời Luật Tạng vũ trụ lấy dân làm gốc lặp lại. Để đưa đất nước Việt Nam vào giai đoạn mới, Giai đoạn thoát khỏi ách thống trị phương bắc giặc tàu. Đòi lại những gì giặc tàu đã cướp.
Vì thế : xây dựng một xã hội mới, xã hội văn minh Nhân Quyền Dân Chủ tự do. Muốn đi đến thành công thời nhất định phải tôn thờ Quốc Tổ. Đi theo lộ trình Văn Hóa Cội Nguồn đoàn kết dân tộc
Nâng cao trình độ dân trí, Nhận thức về Nguồn Cội dân tộc chấn hưng dân khí,
Sự bền vững lớn mạnh, tất cả tùy thuộc vào ý chí, tất cả người dân Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Nổ lực cứu lấy nguy cơ đất nước khi mà Trung Cộng quyết thôn tính cho bằng được đất nước Việt Nam.
– Thời đại ngày nay không thể đơn độc, mà phải đạt đến sự cứu cánh hội nhập quốc tế. Nhất là quan hệ với những nước văn minh Nhân Quyền Dân Chủ, thực thi công lý công bằng bình đẳng.
– Sự lớn mạnh của dân tộc Việt Nam, không phải là sự lớn mạnh trong bạo lực. Mà là lớn mạnh từ Văn Hóa, Nhận thức những gì lỗi thời, Loại bỏ những gì có hại cho đất nước, Sự lớn mạnh ấy căn bản từ nội lực quyết tâm xây dựng cuộc sống mới của mỗi con người Việt Nam.
CHÚNG CON
Chúng con là con cháu Tiên Rồng
Chúng con luôn theo bước Vua Hùng
Gỡi hồn con vào ánh sáng Cội Nguồn
Theo Quốc Tổ , ôi lòng con sung sướng
Dù gian khổ, nhưng lòng con đã quyết
Theo Quốc Tổ, gieo niềm tin siêu thoát
Mãi ung dung, trên con đường vì nước
Dù sống chết, con chẳng lo mặt kệ
Dù tù tội, con cũng không ngần ngại
hãy chứng lòng con
Một tấm lòng vì nước vì non
Một tấm lòng vì con cháu mai sau
Vì Việt Nam độc lập muôn năm muôn đời
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s