HIẾN PHÁP PHÁT NGUỒN TỪ ĐÂU ? LẤY GÌ LÀM CĂN BẢN CHO HIẾN PHÁP?

HIẾN PHÁP PHÁT NGUỒN TỪ ĐÂU ?
LẤY GÌ LÀM CĂN BẢN CHO HIẾN PHÁP?

Sự đồng thuận của một nền tảng chính trị. Nhân Quyền, Dân Chủ. Mà chỉ dựa vào nền tảng nước ngoài. Hay một bản Hiến Pháp do một nhóm người soạn thảo. Dựa trên quyền lợi của phe nhóm, thì bản Hiến Pháp ấy còn nhiều chỗ tranh cãi, sự đồng thuận không cao. Dù cho đã ký kết công ước quốc tế về Nhân Quyền. Nhưng không ai giống ai. Có nghĩa là mỗi nước đi vào lộ trình Nhân Quyền, Dân Chủ tùy theo điều kiện của mỗi nước. Vì sao có chuyện lạ như vậy. Vì Hiến Pháp Nhân Quyền Dân Chủ mỗi nước ấy chưa đi sâu vào Cội Nguồn Hiến Pháp, Nhân Quyền, Dân Chủ.
Nói đến Nhân Quyền là nói đến những Quyền cơ bản con người, Những Quyền không thể tự đặt được. Mà phải có Nguồn Cội của nó. Dù biết rằng những Quyền cơ bản con người là Tạo Hóa ban cho, Nhưng Tạo Hóa ban cho bằng cách nào? Những Quyền Tạo Hóa ban cho ấy là hư ảo, hay là những Quyền cơ bản bất di bất dịch. Nếu nói Quyền con người là quyền hư ảo, Thì không thể nói rằng những Quyền cơ bản con người là những Quyền bất khả xâm phạm. Mà Tạo Hóa đã ban cho.
Vì vậy Hiến Pháp Nhân Quyền, Dân Chủ chân chính là Hiến Pháp phải làm rõ nói rõ Nguồn Cội những cơ bản phát sinh ra Nhân Quyền cũng như sự tồn tại Nhân Quyền, Dân Chủ. Mà Tạo Hóa đã ban cho, sự ban cho bằng cách nào. Phải có căn cứ lập luật có khoa học minh chứng rõ ràng. Thời sự đồng thuận về Hiến Pháp Nhân Quyền Dân Chủ mới cao. Ai cũng vì đó tin theo, làm theo, không ai khác ai, không nước nào khác nước nào.
Với bản Hiến Pháp Nhân Quyền, Dân Chủ có Nguồn, có Cội không ai tự đặt ra, không ai có quyền bác bỏ đi, Thì sự đồng thuận thông qua biểu quyết, quyền phúc quyết rất cao. Một Hiến Pháp đi vào lòng người, ổn định lòng dân. Nhà nước với dân không có sự ngăn cách, vì tất cả chỉ vì Quyền con người.
– Đã lấy Hiến Pháp Nhân Quyền, Dân Chủ làm vua. Làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Thì Hiến Pháp đó tự thể Hiến Pháp chia ra ba nhánh Tam Quyền phân lập. Tự thể kiểm soát lẫn nhau. Đã lấy Hiến Pháp làm vua, thời nhà nước đó đương nhiên là nhà nước Pháp Quyền rồi. Nhà nước thật sự của Dân, do Dân và vì Dân. Bản Hiến Pháp vì Quyền con người Nhân Quyền Dân Chủ, thì quyền lãnh đạo tối cao nhà nước, cũng như các phần ngành quan trọng đất nước, Phải do Dân đặt niềm tin và bầu lên đại diện cho Dân.
Một đất nước đi vào thể chế Nhân Quyền Dân Chủ, lấy Dân làm gốc, lấy Hiến Pháp làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Tạo ra động lực phong phú về cạnh tranh, thoải mái về tinh thần. Vì đi vào cạnh tranh Công Bằng, Bình Đẳng.
Tóm lại: Phải thiết lập bản Hiến Pháp minh chính độc lập, không nghiêng về bên nào. Những quyền cơ bản con người không tự đặt mà có cơ sở. Làm sáng tỏ Cội Nguồn Nhân Quyền Dân Chủ có sự đồng thuận cao. Thay thế cho tình trạng xu thế về Hiến Pháp bè phái hiện nay. Thật sự đứng vững trên đôi chân Nhân Quyền, Dân Chủ, Hội nhập tham gia vào thế giới toàn cầu. Về Quyền con người của dân tộc Việt Nam góp phần xây dựng Nhân Quyền, Dân Chủ thế giới.
Hiến Pháp Cội Nguồn Nhân Quyền Dân Chủ nằm trong bộ Long Hoa Luật Tạng Vũ Trụ Thiên Ý Cha Trời , Chính là nền Văn Hiến, Hiến Pháp Văn Lang, không bao lâu nữa xuất hiện. Đây là điều ngoài sức tưởng tượng của người Việt Nam. Cũng như nhân loại thế giới toàn cầu.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s