QUY LUẬT ĐỒNG TIỀN

QUY LUẬT ĐỒNG TIỀN

Nói đến đồng tiền, là nói đến Văn Minh tiến hóa cuộc sống.
Một Quốc Gia phát triển tiến đến dân giàu nước mạnh, thì phải có đồng tiền.
– Vì thế đồng tiền không phụ thuộc vào cá nhân, tập thể, nhà nước. Mà nó là đồng tiền chung cho xã hội. Phát triển xã hội. Vì thế đồng tiền phải được bảo vệ, như Hiến Pháp, Luật Pháp. Không ai có quyền độc bá đồng tiền thuộc về mình. Kể cả nhà nước. Mà nhà nước chỉ là đại diện tối cao về đồng tiền, bảo vệ đồng tiền. như bảo vệ Hiến Pháp Luật Pháp. Bất khả xâm phạm.
– Giữ vững đồng tiền không cho lạm phát, làm cho xã hội luôn được bình ổn phát triển. ổn định cuộc sống. Trong thể chế độc tài luôn làm cho đồng tiền lạm phát, cuộc sống luôn bị đảo lộn. là vì đồng tiền không được coi như là sở hữu của toàn dân, mà là của thể chế độc tài độc trị. nhà nước muốn làm gì thì làm. Không theo xu thế tự nhiên, mà theo thể chế độc tài độc trị. Làm cho đồng tiền luôn đi vào mất giá, dẫn đến lạm phát. xã hội đảo lộn khó phát triển đến dân giàu nước mạnh được. Muốn bảo vệ đồng tiền đi vào ổn định. phải đi vào Hiến Pháp Đa Nguyên. Tam Quyền phân lập tự kiểm soát nhau, cũng như bổ khuyết cho nhau. khi quyết định một sự việc quan trọng về đất nước. Nhất là về đồng tiền
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s