SỰ THÀNH, BẠI

SỰ THÀNH, BẠI

Mỗi một con người sanh ra đời, Thời Tạo Hóa đã ban cho những quyền cơ bản, Như quyền sống, quyền tự do, quyền ngôn luận, quyền hội hộp, quyền mưu cầu hạnh phúc vân. v..
Những quyền Tạo Hóa ban cho là những quyền cơ bản bất khả xâm phạm ai cũng như ai. Khi những quyền cơ bản bị tước đoạt, hoặc trù dập. Thời những người bị mất những quyền cơ bản ấy sẽ cùng nhau phản đối và đòi lại. Đó là quy luật tự nhiên, không có gì là lạ cả.
Nhưng nói đến sức mạnh của một Dân Tộc. Thời dân tộc đó phải vững Cội vững Nguồn, ai ai cũng có tấm lòng yêu nước, nếu đánh mất Cội Nguồn lại không có tấm lòng yêu nước thời dù có Nhân Quyền Dân chủ cũng chẳng có ý nghĩa gì về sức mạnh độc lập của một Dân Tộc. Nhất là dân tộc lệ thuộc ngoại bang như Dân Tộc Việt Nam.
Muốn có đoàn kết, đại đoàn kết. Dân Tộc đó phải hiểu cây có Cội nước có Nguồn, con chim có Tổ, con người có Tông. Mất đi Nguồn Cội Cha Ông, lá cành tự héo tiêu vong chẳng còn.
Quên đi người dựng nước, có nghĩa là Dân Tộc đó đã mất Gốc. Đương nhiên phải rơi vào khốn khổ, nhất là khốn khổ chiến tranh loạn lạc, anh em tương tàn chém giết lẫn nhau. Mất Gốc dựng nước giữ nước coi như đã mất chủ quyền độc lập. Ngoại Bang xâm lấn biên cương cũng như xâm lược cướp đi lãnh thổ Cha Ông gầy dựng.

Muốn đi đến thành công đại thành công. Trong công cuộc đổi mới đất nước, thoát khỏi lệ thuộc ngoại bang. Tiến tới dân giàu nước mạnh Nhân Quyền Dân Chủ văn minh. Thời phải tiến hành cùng lúc ba cuộc cách mạng.
1- là kiến nghị đòi lại những quyền cơ bản con người.
2- là phát huy Văn Hóa Cội Nguồn làm sống dậy tinh thần yêu nước, cũng như phải có bổn phận trách nhiệm đối với non sông đất nước của mỗi người dân.
3- là tôn thờ Quốc Tổ, đi đến đoàn kết Dân Tộc, Phát huy nội lực sức mạnh tiềm ẩn con người, trí huệ, tài nguyên đất nước, khai thác nắm bắt thời cơ Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa, không những đoàn kết trong nước mà cả thế giới. Một cuộc cách mạng đổi mới vững như kiền ba chân, Không thành công mới là chuyện lạ. Nếu thiếu một trong ba chủ lực quan trọng ấy, thời coi như thất bại. Khó đi đến một Dân Tộc vang lừng thế giới.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s