CÁ CHÉP HÓA RỒNG

CÁ CHÉP HÓA RỒNG

Dòng đời xuôi ngược, ngược xuôi
Những ai tìm đến Cha Ông Cội Nguồn
Khác gì cá chép hóa rồng
Trở thành Tiên, Phật, Thánh, Thần uy linh
Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa, sáng trưng
Tâm linh tỏa sáng biết bao đẹp lành
Những người vì Cội vì Nguồn
Không mong cũng đến danh thành công danh
Xem thường Nguồn Cội Cha Ông
Rốt cùng kết quả trống không cuộc đời
Dòng đời xuôi ngược dòng đời
Những ai về Cội về Nguồn lên Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s