LỜI LẼ BẤT NHÂN

LỜI LẼ BẤT NHÂN

Hãy nên nói những lời vàng
Nói chi lời lẽ chẳng còn hiếu trung
Nói lời phản bội Cha Ông
Bất nhân bất nghĩa không ra con người
Ông Cha ơn tựa biển trời
Không ca thì chớ, mắc gì chê bai
Gieo nhân ác khẩu là đây
Tránh sao cho khỏi họa tai cuộc đời
Vì nước mà bỏ Cội Nguồn
Vì dân mà lại tôn thờ ngoại bang
Dối lừa Thần, Thánh được sao
Nhất là con cháu Rồng Tiên sáng ngời
Xem thường Nguồn Cội, Cội Nguồn
Tự mình sa đọa xuống đường âm ti
Hiếu, Trung, Nhân, nghĩa, mất đi
Khó mong trở lại kiếp sau con người
Thân, khẩu, Ý, chẳng lành
Phải đành sa đọa tự mình đọa sa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s