THI NHAU MỌC CÁNH (1)

THI NHAU MỌC CÁNH

Nước non đổi mới, nước non bay
Số phận người dân, cũng lên mây
Bạo tàn gieo rét, không còn nữa
Họa biến tan rồi, phúc sum xuê
Chân trời cũng đã, hừng đông tỏ
Mọi việc trên đời, cũng đổi thay
Dân giàu nước mạnh, nhìn ngó thấy
Thi nhau mọc cánh, để mà bay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s