THI NHAU MỌC CÁNH

Nước non đổi mới, nước non bay
Số phận người dân, cũng lên mây
Bạo tàn gieo rét, không còn nữa
Họa biến tan rồi, phúc sum xuê
Chân trời cũng đã, hừng đông tỏ
Mọi việc trên đời, cũng đổi thay
Dân giàu nước mạnh, nhìn ngó thấy
Thi nhau mọc cánh, để mà bay
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–