THAN THỞ MÀ CHI

Có tài than thở, mãi mà chi
Về Nguồn truyền giáo, trổ uy nghi
Làm cho đất nước, không còn giặc
Rồng Tiên tỏ rạng, đỉnh vinh quy
Vì nước vì Nguồn, vì Dân Tộc
Tung hoành ngang dọc, những bước đi
Đổi mới đổi đời, xinh tươi đẹp
Có tài than thở, mãi mà chi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–