LÀM THEO LỜI DẠY QUỐC TỔ

LÀM THEO LỜI DẠY QUỐC TỔ

Ý Trời cung kính, nhớ làm theo
Sóng dữ, thuyền kinh vững tay chèo
Vượt qua bể khổ, lên bờ giác
An vui hạnh phúc, thoát sói beo
Gió phúc mây lành, nhờ truyền giáo
Không còn tăm tối, họa triệt tiêu
Trở về Nguồn Cội, niềm giải thoát
Cõi trời trở lại, sống tiêu diêu
An vui tự tại, miền thiên giới
Làm theo Thiên Ý, hạnh phúc biết bao nhiêu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s