SỐ PHẬN ĐỔI ĐỜI
Nước non Đại Việt, hết cheo leo
Vận nước đổi thay, thoát cảnh nghèo
Số phận đổi đời, vinh quang tới
Sang giàu no ấm, hết sói beo
Hình ảnh người dân, trong sung sướng
Đông tàn xuân đến, dứt hút heo
Vận nước vận non, niềm đổi mới
Văn minh hạnh phúc, biết bao nhiêu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————