TẬN ĐỘ NHÂN LOẠI VỀ TRỜI

TẬN ĐỘ NHÂN LOẠI VỀ TRỜI

Ở vào thời Thánh Đức, Quốc Tổ Vua Hùng, tức là Chí Tôn Thiên Đế lâm phàm trở lại trần gian thừa hành di chí Cha Trời khai mở hội Long Hoa, nơi trần thế giai đoạn gần cuối tiểu kiếp thứ 9 tận độ nhân loại về trời, cũng như đi vào Phong Thánh, Phong Phật, Phong Tiên, Phong Thần, Phong Chúa. Những người được sắc phong nầy trở thành Vua, Chúa, trên các cõi tầng trời.
Đến giữa tiểu kiếp thứ 10 Chí Tôn Đương Kim Vũ Trụ khai mở hội Long Hoa trên bầu Trời Đao Lợi thiên. Tức là tầng trời thứ hai Thượng Đà La trên đỉnh núi Tu Di. Tiếp tục sắc phong cho những người có công tận độ Nhân Loại Chư Thiên giải thoát sanh tử, Minh Tâm Kiến Tánh an vui tự tại.
Quốc Tổ Vua Hùng cũng chính là Quốc Vương Thủy Tổ. Khi lâm phàm lần 2 nơi trần thế mở ra hội Long Hoa, thời hằng hà sa số Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, từ nơi các tầng trời, cõi trời, năm non bảy núi lâm phàm làm theo Thiên Ý do Quốc Tổ Vua Hùng tức là Đương Kim Vũ Trụ nói ra. Đi vào Tận độ nhân loại về trời.
Thiên Tử tối cao vũ trụ xuống trần chính là Anh Linh Huệ Mạng Quốc Tổ. Anh Linh Huệ Mạng Quốc Tổ chính là Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời, thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn.
Nay thông báo cho toàn nhân loại biết, Cũng như con cháu Tiên Rồng nương về Quốc Tổ để hành sự. Trước hết là cứu lấy nước nhà Việt Nam. Rồi từ Việt Nam Văn Hóa Cội Nguồn tỏa sáng ra khắp năm châu bốn biển độ tận nhân loại con người về trời.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s