QUÂN THÙ KHIẾP VÍA-1

QUÂN THÙ KHIẾP VÍA

Vượt gian khó, về Nguồn luyện kiếm
Đạo Cha Ông, thấu suốt huyền cơ
Thành tài xuống núi ra tay
Phen nầy quyết đánh vùi chôn giặc Tàu
Gươm trí huệ, đã mài tinh luyện
Khi vung lên, núi sụp đồi nghiêng
Ầm ầm ba đạo kim quang
Rền vang sấm nổ tiêu tan ác tà
Gươm trí huệ, sáng ngời tỏa sáng
Chém tới đâu, khiếp vía quân thù
Nước, Dân, cuồn cuộn dậy trời
Tiêu tan quân giặc khiếp hồn ngoại xâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s