NÀO CÓ RIÊNG AI

NÀO CÓ RIÊNG AI

Yêu nước nào có riêng ai
Mà toàn Dân Tộc chung tay diệt thù
Nước non, non nước lâu đời
Biết bao thế hệ giữ gìn đến nay

Lòng yêu nước, toàn dân chung sức
Cứu nước non, hiệp sức toàn dân
Trăm triệu dân, trăm triệu dân
Bàn tay Dân Tộc vùi chôn giặc Tàu
Một bàn tay, lật nhào tất cả
Một bàn tay, lấp biển dời non
Bàn tay Dân Tộc toàn dân
Bàn tay giữ vững nước non sơn hà
Bàn tay xây dựng đẹp giàu
Bàn tay bốp chết quân thù tiêu tan
Yêu nước nào của riêng ai
Mà toàn Dân Tộc chung tay giữ gìn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s