PHẢI TÌM RA CĂN BỆNH

PHẢI TÌM RA CĂN BỆNH

Thầy thuốc giỏi, phải tìm ra căn bệnh
Bởi do đâu, tai hại khốn với nguy
Chính cái sai, là bỏ Nguồn bỏ Cội
Vào chông gai, vì lạc mất hướng đi
Rõ căn cơ, vì sao mãi tột hậu
Bởi độc tài, làm cuộc sống cứng xơ
Phải dứt đi, bao cái sai thành bệnh
Trở về Nguồn, chửa trị loại dứt căn
Cùng chung tay, nhổ đi cho hết sạch
Bệnh hết rồi, trổi dậy những vinh thăng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s