DẪN LỐI SOI ĐƯỜNG
Ơn Quốc Tổ, soi đường dẫn lối
Khắp toàn dân, rõ thấu đường đi
Vượt qua nguy khốn, khốn nguy
Không còn gian khổ đến nơi an lành
Ơn Quốc Tổ, trao truyền Thiên Ý
Cứu nhân loài giải thoát chiến tranh
Khắp cùng thế giới năm châu
An vui hạnh phúc biết bao đẹp lành
Ơn Quốc Tổ, như trời như biển
Làm cho đời nẩy nở mùa xuân
Trần gian thành chốn cõi tiên
Bước thang dẫn đến siêu sanh cõi trời
Mở con đường, đi vào tận độ
Để cho người thành Phật, Thánh, Tiên
Không còn đọa lạc tử sanh
Vĩnh hằng sống mãi ở trên thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-