BÁ CHỦ VIỆT NAM

Cơ Tạo Hóa Cội Nguồn khai mở
Ý Cha Trời, bá chủ Việt Nam
Địa Long đất nước Rồng Tiên
Chuyển theo cơ vận bừng lên sáng ngời
Cơ Tạo Hóa, Cha Trời Ý Chúa
Đức Hùng Vương thay thế Trời Cha
Mở màn Thánh Đức kỳ ba
Ngủ chi hiệp nhất năm màu da một Nguồn
Theo Thiên Ý Vua Hùng xoay chuyển
Khắp năm châu, bốn bể một nhà
Đạo, Đời, Đời Đạo hiệp hòa
Đại đồng chủ nghĩa khắp cùng Đông, Tây
Nước Việt Nam, vang danh thế giới
Nền văn minh Văn Hóa diệu kỳ
Việt Nam độc lập lâu dài
Vẻ vang con cháu Tiên Rồng Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-