CỐNG HIẾN
HI SINH ĐÚNG NGHĨA
Xông pha núi giáo rừng gươm
Chỉ vì bè đảng lợi danh quan quyền
Đấu tranh, tranh đấu tranh giành
Vào đường tàn hại kết thù với nhau
Kẻ thắng, người mất, kẻ thua
Chung nhau một cảnh oan gia đối đầu
Để rồi tai họa buộc ràng
Lấy oán trả oán biết đời nào xong
Hi sinh như thế uổng công
Sao bằng theo bước Cha Ông về Nguồn
Thương yêu đoàn kết yên lành
Nước non gìn giữ Cội Nguồn thờ tôn
Hi sinh như thế rạng danh
Sáng ngời mãi mãi uy linh muôn đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————