CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Con đường Việt Nam, chính là con đường dựng nước giữ nước truyền thống anh linh dân tộc. Con đường mà Quốc Tổ Vua Hùng đã khai dựng lên nhà nước Văn Lang cũng như Chính Quyền Văn Lang, con đường kéo dài độc lập 2701 năm, 79 năm dựng nước thời Quốc Tổ Vua Hùng, 2622 năm kế thừa Cha Ông giữ nước.

– Căn bản tồn tại sống còn Chính Quyền, cũng như nhà nước Văn Lang thời phải hiểu sâu sự lý, lấy dân làm Gốc. Lấy Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp làm Pháp Vương Thiên Tử. Vua, Vương, Quan, Dân, đều phải tôn thờ. Cũng như hiểu rõ Quân, Dân, như Cá với Nước. Nước không ô nhiễm thời Cá mới sống. Dân vô đạo đức thời Chính Quyền khó mà tồn tại, phân tích cho thấu đáo sự lý Cá, Nước nầy. Vì sự sống còn nhà nước Văn Lang, cũng như sự sống còn của Chính Quyền Văn Lang. Quốc Tổ truyền dạy phải luôn làm sạch môi trường sống loại bỏ những gì đầu độc dân có hại cho dân.
Đối với dân không nên giáo dục dối trá, không được đầu độc dân với những học thuyết độc hại như thuyết Vô Thần, Dân Chủ giả hiệu. Nhân Quyền trên lý thuyết. Miệng nói một đường hành động một nẻo. Dân Chủ lấy dân làm gốc Quyền Công Dân phải được tôn trọng.
Sự giáo dục dối trá, dẫn đến mất niềm tin của dân. Sự đánh mất niềm tin của dân khi lên đến quá nửa dân số không tin vào Chính Quyền nữa, thời cũng đã báo hiệu Chính Quyền sắp ra đi.
Sự giữ mãi niềm tin đối với toàn dân. Không gì hơn là không độc tài áp trị. Phải sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp Đạo Pháp minh chính. Và cũng chỉ có Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp minh chính, thời mới đem lại cuộc sống công bằng bình đẳng trong môi trường cạnh tranh tiến hóa lành mạnh.
Hiến Pháp, Luật Pháp , Đạo Luật minh chính. Là Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Luật, Phát Nguồn từ Đạo Luật Nhân Quyền. Những Quyền cơ bản con người mà Tạo Hóa ban cho ai cũng như ai. Những Quyền bất khả xâm phạm.
Phát Nguồn từ Quyền Công Dân trở thành Quyền Dân Chủ ai cũng như ai, không ai khác ai người Dân trong đất nước đó. Quyền Công Dân được tôn trọng bất khả xâm phạm.
Vì vậy: Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp minh chính không thể thiếu Nhân Quyền Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Trong thể chế Đa Nguyên.
Sự tiến hóa xã hội bao giờ cũng đi vào cạnh tranh, Cạnh tranh để tiến hóa. Vì vậy cạnh trang phải Công bằng bình đẳng trong Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Luật minh chính xã hội.
Tóm lại : Thuyết lập Đa Nguyên, Nhân Quyền , Dân Chủ phải đi đôi với Văn Hóa Cội Nguồn kim chỉ nam trong mọi lĩnh vực, phát huy nội lực đoàn kết toàn dân, trở thành một Việt Nam tỏa sáng bay cao sánh vai cùng thế giới năm châu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s