LONG HOA BÁT NHÃ TÂM KINH

LONG HOA

BÁT NHÃ TÂM KINH 1

Nầy tất cả Thiện Nam nghe rõ

Với cùng là Thiện Nữ nghe đây

Muốn thành chánh quả Như Lai

Phải tường phải tận Tổ Tiên Cội nguồn

Cần phải rõ thấu cùng chân Tướng

Thể Cội nguồn không cấu nhiễm ô

Cội Nguồn thể Tướng Hư Vô

Bao trùm rộng khắp hư không tận cùng

Cần hiểu rõ Cội Nguồn chân Tánh

Không Tánh gì mới thấy Tánh Chân

Tánh không, không Tánh Cha Ông

Khắp cùng vũ trụ linh thông đất trời

Cần hiểu rõ Cội nguồn Chân Pháp

Thể giác linh cùng khắp hư không

Ý không, không ý, ý không

Như như độc lập dung thông Đại Đồng

Nào hiểu rõ cội Nguồn Linh Giác

Không thinh hương xúc pháp mắt tai

Cũng không miệng mũi chân tay

Cũng không màu sắc thinh thinh bao trùm

Thể Linh Giác Cội Nguồn trong sạch

Tối linh thiêng không diệt không sanh

Thường hằng thanh tịnh vô vi

Không thêm không bớt như như thường còn

Nầy hiểu rõ cho tường Nguồn Cội

Thể an nhiên vô niệm như như

Còn như động niệm pháp thân

Sanh sanh hóa hóa vô biên tận cùng

Sanh ra ngũ uẩn, lục trần

Cũng như lục thức hình thành lục căn

Sanh ra mười hai nhân duyên

Hợp tan, tan hợp không sao kể cùng

Khởi sanh đủ loại chủng hình

Diệt sanh, sanh diệt tận cùng diệt sanh

Tịnh thời tất cả đều không

Động thời tất cả khởi sanh trùng trùng

Tịnh là chân pháp đại thiền

Như như vắng lặng hiệp vào Chân Như

Vô Niệm phiền não sạch không

Còn đâu vọng chấp còn đâu não phiền

Nếu không hội ngộ Cội Nguồn

Vô minh vọng chấp niếu trì khởi sanh

Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức sanh sôi

Hình thành căn nghiệp ôi thôi trùng trùng

Căn Thân Ngũ Uẩn ra đời

Là do vọng chấp sanh thời khởi sanh

Ngũ Uẩn Nguồn Cội giai không

Tử sanh, sanh tử rõ thông biến bờ

Có – Không làm chủ được rồi

Tử sanh, sanh tử phản hồi tự nhiên

Không thì tất cả đều không

Có thì có cả khắp trong đất trời

Chúng con hội ngộ được rồi

Không còn lo sợ sanh thời tử sanh

Vô vi linh thể Cha Ông

Không hình không tướng cũng không sắc màu

Cội Nguồn trong sạch nhiệm mầu

Không hương không vị không mùi không thân

Tự nhiên không đến không đi

Bao trùm vũ trụ hư không tột cùng

Không rờ đụng thể vô hình

Không tai, mắt mũi, muôn nghìn cái không

Không thể sờ mó thấy xem

Hiển linh, linh hiển vô biên tận cùng

Cội Nguồn pháp thể đại đồng

Pháp thân bình đẳng khắp cùng mọi nơi

Cội Nguồn pháp thể Cha Ông

Không thêm không bớt như như bao trùm

Thế mà khởi dụng lạ lùng

Sanh sanh hóa hóa khắp cùng khắp nơi

Tạo ra sự sống vô biên

Tạo ra thế giới nhân duyên xoay vần

Từ không sang có nối liền

Lục trần, lục thức cùng là lục căn

Hình thành chứng đắc ngại ngăn

Là do phân biệt ái ưa gieo mầm

Chúng con thức tỉnh được rồi

Giai không ngũ uẩn phản hồi chân nguyên

Không còn sợ hãi tử sanh

Không còn mộng tưởng đảo điên xa lìa

Vô Minh tận diệt được rồi

Cũng không diệt hết phần nào Vô Minh

Cội Nguồn hội ngộ chân như

Ba la thần chú, thậm thâm thượng thừa

Đẳng đẳng minh chú tiêu trừ

Diệt vô lượng khổ hết còn khổ dau

Không còn thần chú nào hơn

Giải thoát tất cả sạch trơn khốn cùng

Yết đế yết đế

Ba la yết đế

Ba la tăng yết đế

Bồ đề tát bà ha

—————————————–

LONG HOA

BÁT NHÃ TÂM KINH 2

Khi hội ngộ Cội Nguồn

Mới giác ngộ ra rằng

Do phân biệt vọng chấp

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Cấu kết hiện sanh ra

Năm uẩn Cội trống không

Giác ngộ được điều đó

Sanh tử hết lo xa

Mọi khổ đau ách nạn

Tận diệt mọi tai qua

Cội Nguồn vốn sạch không

Vô vi cùng cùng khắp

Cội Nguồn không hình tướng

Cũng không màu không sắc

Không thêm cũng không bớt

Không ý cũng không thức

Không không và sạch không

Cho nên trong cái không

Vi diệu thậm thậm thâm

Khởi sanh ra tất cả

Vọng chấp luôn thọ tưởng

Khởi sanh ra ngũ uẩn

Sáu trần và sáu căn

Sáu thức cũng như thế

Nhân duyên luôn lôi kéo

Theo định luật nhân quả

Luân hồi sanh sanh tử

Khi hội ngộ làm chủ

Không có Vô Vô Minh

Cũng không hết Vô Minh

An như và tự nhiên

Không đi vào chứng đắc

Không khởi tâm chấp trước

Cội Gốc là không không

Trở về Cội Cha Ông

Nên tâm hết chướng ngại

Nên không còn sợ hãi

Làm chủ sanh sanh tử

Động Tịnh theo tự nhiên

Cảm ứng vô vô biên

Cội Nguồn linh chú lớn

Cao tột đại linh thiêng

Không có chú nào hơn

Có thể so sánh được

Cội Nguồn vô vô tận

Diệt tiêu tan tai nạn

Diệt trừ mọi khốn khổ

Cha Trời tuyên tuyên thuyết

Linh chú qua bờ giác

Bát Nhã mật đa tâm kinh

Yết đế yết đế

Ba la yết đế

Ba la tăng yết đế

Bồ đề tát bà ha

————————————-            

LONG HOA

BÁT NHÃ TÂM KINH 3

Nầy Thiện Nam Tín Nữ:

Cội Nguồn Cha Ông. Linh Giác Chân Như, thể tướng rộng lớn như hư không. Linh Giác Tối Cao Cội Nguồn. Chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch. Chẳng thêm chẳng bớt, thể tướng rộng khắp bao trùm tam thiên đại thiên thế giới, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ chỗ nào cũng có. Linh Giác Cội Nguồn vô nhiễm vô vi. Cội Nguồn Bản Thể Linh Giác Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu. Pháp thân vô thỉ vô chung. Không có tai, mắt, mũi, lưỡi, không có thân, ý, thậm chí không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không có vọng chấp phân biệt. Nên không có ý thức giới. Linh Giác Cội Nguồn Tổ Tiên. Thấy – Nghe – Hay – Biết tự nhiên. Nên không có ngũ uẫn. Bản thể linh giác chân như Tổ Tiên rộng khắp vi diệu thâm thâm không thể nghĩ bàn. Muốn hội nhập Cội Nguồn. Không nên có sở trí. Sở đắc. nên không diệt hết vô minh, thế mà vô minh tận. Lão Tử tận. Chân tướng Cội Nguồn. Trong cái không động niệm hiện ra cái có, tất cả cái có Cội Nguồn rối ráo là không. Cho nên không còn sợ hãi. Lìa xa mộng tưởng đảo điên. Cứu cánh hội nhập trở về Cội Nguồn tự nhiên an vui tự tại. Thần thông cảm ứng vô tận. Uy lực vô biên. Đại Minh Thần Chú. Vô Thượng Thượng Chú, Vô Đẳng Đẳng Chú. Tiêu trừ khổ ách nạn tai.

Yết đế, yết đế. Ba la tăng yết đế, ba la tăng yết đế. Bồ đề A Men như ý tát bà ha.

Nam Mô _ A Men:

Đương nguyện thế nhân, quy kính Tổ Tiên. Cha Trời, Địa Mẫu. Thuận theo nghĩa cả. Thiên Ý Cha Trời.

Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

(gõ chuông đồng bái lạy)

Nam Mô _ A Men:

Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm, thấu suốt kinh tạng trí huệ như hải.

(gõ tiếng chuông đồng bái lạy)

Nam Mô _ A Men:

Đương nguyện thế nhân, phát vô thượng tâm, thống lý đại chúng không gì chướng ngại.

Nguyện đem công đức nầy

Hồi hướng khắp tất cả

Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ

Hết khổ, hạnh phúc, an vui

*          *           *

Quốc Bảo khai kinh đến đây là hết. Những gì lợi ích trong Quốc Bảo khai kinh là không thể nghĩ bàn. Nơi nào có Quôc Bảo Khai Kinh. Thời nơi đó có Cha Trời, Địa Mẫu. Phật Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Giáng ngự. Hồn Thiêng Dân Tộc phò trì. Khí Thiên Sông núi bảo bọc che chở. Quốc bảo khai là báu vật đất trời tối đại linh thiêng chỉ cần thành tâm ca ngợi cũng đặng siêu thoát vô lượng tội ác. Tai họa lớn biến thành tai họa nhỏ. Tai họa nhỏ biến thành tiêu tan. Huống chi là đọc tụng. Dù chỉ là một câu cũng linh ứng vô cùng. Nếu nhớ được một câu, hay một bài khai kinh thời coi như chuyển họa thành phúc. Vì Quốc Bảo khai kinh chính là Thiên Ý, Thiên Bút của Trời.

————————————–

NAM MÔ AMEN

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s