LONG HOA VÔ NGẠI ĐẠI BI THẦN CHÚ

LONG HOA

VÔ NGẠI ĐẠI BI THẦN CHÚ

Đồng trì tụng

Nam Mô hắc ra đát na dạ da

Trở về Nguồn Cội kính Cha Mẹ Trời

Lợi ích không thể nghĩ bàn

Chú linh Pháp Tánh MẬT tạng Như lai

NAM MÔ : vô tận hư không

Quy Y kính lễ Tổ Tiên Cha Trời

A RỊ DA Học tập nghe lời

Mật tạng linh chú khắp thời ứng linh

BÀ LÔ YẾT ĐẾ : thinh thinh

Quán tâm quán tánh chiếu lên sáng ngời

Rõ thông Thiện Ác ngộ rồi

THƯỚC BÁT RA DẠ linh thời ứng linh

Tự tại an trụ tự nhiên

Chú linh ấn chú vô biên  khắp cùng

BỒ ĐỀ :  giác tánh cao vời

TÁT ĐỎA sáng ngời đô lại ứng đô

Cha Trời pháp tướng hư vô

Khấu đầu đảnh lễ cầu chi cũng thành

MA HA:  vô tận tột cùng

Phát tâm rộng lớn đại hùng vượt lên

Hằng hà số kiếp cứu dân

Làm cho hết khổ vượt qua não phiền

TÁT ĐỎA tận độ khắp cùng

Hiệp vào tạnh tánh nhiệm mầu Như Lai

MA HA : số kiếp vô biên

Nương theo đại nguyện độ dân cứu đời

CA LÔ đức độ sáng ngời

Từ bi thương cả muôn loài chúng sanh

NI CA tâm đại bi tâm

Đại hùng đại lực phá tan não phiền

DA là ân đức Cha Trời

Thành tâm đảnh lễ linh thời ứng linh

ÁN :  là đức Mẹ thiêng liêng

Âu Cơ Địa Mẫu Mẹ chung muôn loài

Mẹ Trời đức Mẹ bao trùm

Chỉ cần một niệm thoát cùng họa tai

Linh chú tạng tánh Như Lai

Chỉ cần một niệm cũng siêu về trời

TÁT BÀN RA : tự tại cao vời

Tánh không tự tánh não phiền biến tan

PHẠT DUỆ xưng tán hồng danh

Cha Trời Địa mẫu ứng linh tột cùng

Chú linh không thể nghĩ bàn

Chỉ cần đọc tụng linh thời ứng linh

SỐ ĐÁT NA :  pháp tánh vô biên

Thần thông vô hạn khai sanh đất trời

Năng lực thù thắng vô cùng

Pháp Bảo Cội Nguồn thù thắng trang nghiêm

ĐÁT TOẢ Thiên Bút lời kinh

Đại Viên cảnh trí ứng linh Cha Trời

Cầu lên Tam Bảo Cội Nguồn

Ứng linh, linh ứng khắp cùng chở che

Tạng tánh linh chú Như lai

Ứng linh cảm ứng không sai bao giờ

NAM MÔ : Tạng tánh Cha Trời

Đà la ni pháp khắp thời hư không

TẤT KIẾN thấy rõ chứng thông

Như lai mật tánh Cha Ông Cội Nguồn

Thành tâm thành ý một lòng

LẬT ĐỎA bản ngã nhơn hiền uy linh

Y MÔNG pháp nhẫn vô sanh

Hiệp vào tạng tánh Cha Ông nhiệm mầu

Linh linh ứng ứng khắp cùng

Nhất tâm đọc tụng cầu gì cũng linh

A RỊ DA Thánh Giả vô biên

Phật, Tiên, Thánh, Chúa hiệp theo Cha Trời

Ứng linh cùng khắp đất trời

Ứng theo tạng tánh Cội Nguồn chuyển xây

BÀ LÔ KIẾT ĐẾ : quán soi

Phát tâm tận độ hà sa khắp cùng

THẤT PHẬT bảy báu giác lòng

RA vào tự tại nghe nhìn viên thông

LĂNG ĐÀ hải đảo núi non

Phổ Đà nam hải Quan Âm tịnh thiền

BÀ là hiển thị uy quyền

Quan Âm đại sĩ đại từ đại bi

Chú nầy linh ứng vô biên

Chỉ cần đọc tung tiêu tan khổ sầu

Tiêu tan tai họa ngập đầu

Tiêu tan tai họa hận thù tiêu tan

NAM MÔ : thành kính quy y

NA RA một dạ nhớ ghi thiện lành

CẨN TRÌ thương hết chúng sanh

Cứu dân độ thế đền ơn Cha Trời

Chú nầy đọc tụng một lời

Tiêu tan tội ác vạn ngàn ức muôn

HÊ RỊ :  thường phải tịnh tâm

Như như vắng lặng không không bến bờ

MA HA rộng lớn vô ngần

Cát tường như ý thường hằng tánh chơn

BÀN ĐÀ là đại bao dung

SA MẾ rực rỡ hào quang sáng ngời

Chiếu cùng khắp chốn khắp nơi

Đà la ni tánh ứng thời ứng linh

TÁT BÀ :  tất cả chúng sanh

Đại Đồng Bình Đẳng như nhau, đại đồng

A THA ĐẬU phú lạc vô bần

Cầu chi cũng được là nhờ thiện tâm

Không làm mà cũng có ăn

Là nhờ Trời đãi Trời cho phúc lành

DU BẰNG tột thế sang giàu

Trang nghiêm sự nghiệp cũng nhờ luyện tu

Tánh Trời tạng tánh Như Lai

Chú tâm trì niệm ứng linh chẳng cùng

A : là tột thế đứng đầu

THỆ DỰNG tối thắng không gì cao hơn

Cha Trời Địa Mẫu Tổ Tiên

Không gì sánh được anh linh tột cùng

Trở về Nguồn Cội, Cội nguồn

Thành tâm lễ bái linh thời ứng linh

TÁT BÀ TÁT ĐA :  căn thân

Linh Căn vô nhiễm sạch trong Bồ Đề

NA MA tạng tánh Cội Nguồn

Trinh Nguyên trong sạch không gì nhiễm ô

BÀ TÁT ĐA thể tánh như như

Không thêm không bớt linh linh nhiệm mầu

Cội Nguồn thể tánh bao trùm

Thượng vô đẳng đẳng khắp cùng hư không

NA MA đẳng đẳng linh thông

Tối vô thượng chú khắp trong đất trời

BÀ TÁT GIÀ tột thế uy quyền

Thượng vô đẳng đẳng không gì cao hơn

Đà là ni thể tánh vô biên

Tổ Tiên tạng tánh chuyển xây tột cùng

Chỉ cần một niệm trong lòng

Chú linh ứng chú khắp cùng ứng linh

MA PHẠT:  tôn kính Cha Ông

ĐẠT ĐẬU cúi lạy cầu mong Cha Trời

Cúi mong khổ nạn tiêu trừ

Bình an vạn sự, sang giàu, bình yên

Mật chú tạng tánh Tổ Tiên

Linh linh ứng ứng vô biên nhiệm mầu

ĐÁT ĐIỆT THA: Ấn bút Cha Trời

Nghĩa văn sở vị cõi trời Phạm Thiên

ÁN là dẫn dắt chú linh

Ứng vô lượng pháp chuyển luân khắp cùng

La ni mật tánh Cha Trời

Ứng vô lượng tánh khắp thời hư không

A BÀ : quán xét sáng soi

LÔ HÊ suy nghiệm giả chân tỏ tường

Chú nầy phá sạch mê lầm

Như Lai tạng tánh chuyển đời khổ đau

LÔ CA ĐẾ : pháp chú tối cao

Đà la ni tánh biết bao nhiệm mầu

CA RA ĐẾ : rộng nhân từ

Tánh nầy hợp với biển lòng Mẹ Cha

Giúp cho hành giả vượt qua

Vô biên tội lỗi thoát siêu về trời

DI HÊ RỊ : thuận Cội Nguồn

Tự tâm phát nguyện phụng hành ngày đêm

BỒ ĐỀ giác Đạo quy nguyên

Trở về Nguồn Cội vượt lên trí phàm

TÁT ĐỎA dũng mãnh tu hành

Không gì ngăn được một lòng nhất tâm

Chú nầy quả thật cao thâm

Linh linh ứng ứng mong đạt thành

TÁT BÀ : Thiên Ấn Cha trời

TÁT BÀ lợi ích cho người luyện tu

Thiên Ấn quyền năng tối cao

Ứng linh linh ứng chở che cho người

MA RA : tăng trưởng phúc lành

MA RA như ý trọn phần luyện tu

MA HÊ : cực ý vô ngôn

Dạy người đức hạnh, cũng như dạy lời

MA HÊ đức hạnh cao vời

Nhưng mà độ được vạn loài thậm thâm

Nhờ hiệp tánh đức Cha Ông

Chú linh ứng chú linh thông diệu kỳ

RỊ ĐÀ DỰNG sen nở trong lòng

Liên hoa hải tạng sáng ngời trong tâm

Tánh linh vi diệu thậm thâm

Dứt trừ tai họa phá tan não phiền

Chú nầy ác nghiệp không còn

Thân cùng khẩu ý trọng phần uy linh

CU LÔ CU LÔ : nhãn tịnh thanh

Bảo Hoa Nhãn Ấn sáng soi tột cùng

Chú nầy sáng mắt sáng hồn

Thoát qua khổ nạn không còn họa tai

ĐỘ LÔ ĐỘ LÔ :  độ hải cứu dân

Thoát qua bể khổ tiêu tan não phiền

Như Lai tạng tánh nhiệm mầu

Ứng linh chú pháp tột cùng ứng linh

PHẠT GIÀ RA ĐẾ chân tâm

Cội Nguồn đại đạo dung thông đất trời

Đà La ni tánh nhiệm mầu

Như Lai tạng tánh khắp cùng siêu nhiên

Chỉ cần một niệm thành tâm

Cũng linh cũng ứng chuyển xây tận cùng

MA HA : Ấn chú Cội Nguồn

PHẠT GIÀ RA ĐẾ tận cùng công năng

Thù thắng đệ nhất vô biên

Hàng Ma phục Quỉ ứng linh nhiệm mầu

Pháp chú khiếp vía kinh hồn

Thiên la đại pháp khắp cùng bủa vây

ĐÀ LA :  thủ ấn tối linh

ĐÀ LA cam lộ, nhành dương, tịnh bình

Rưới lên cùng khắp chúng sanh

Tiêu tan ác nghiệp tiêu tan lòng tà

Chú linh, tịnh thủy cam lồ

Hồi sanh đức tánh, nở nhành thiện căn

ĐỊA RỊ NI : chuyển hóa sanh

Làm cho ác pháp tiêu tan chẳng còn

Chú nầy thị hiện đạo tràng

Phụng hành thiện nghiệp khắp cùng ứng linh

THẤT PHẬT RA DA : phóng quang

Khai thông sáng mắt hết mê hết lầm

Pháp ấn nhã pháp soi cùng

Làm cho hết thảy không còn tối mê

Mật chú tạng tánh Như Lai

Ứng linh linh ứng không sai chút nào

GIÁ RA : mệnh lệnh Cha Trời

GIÁ RA hành động linh thời chú linh

MẠ MẠ : hiệu lệnh tuân theo

Ứng linh, linh ứng biết bao tột cùng

PHẠT MA RA chuyển luân hiện hành

Ứng linh linh ứng khắp cùng ứng linh

Đi vào cảm ứng vô biên

Đi vào hiệu lệnh chú linh Cội Nguồn

MỤC ĐẾ LỆ : Ấn Pháp Cha Trời

Gậy Rồng hiệu lệnh khắp thời tam thiên

Giải thoát phiền não đảo điên

Tiêu tan bệnh tật siêu sanh thiên đàng

Tánh linh mật tạng khắp cùng

Chỉ cần tụng niệm linh thời ứng linh

Y HÊ : quy thuận Tổ Tiên

Y HÊ thuận giáo tự nhiên tu trì

Tạng tánh Cội Nguồn diệu kỳ

Chỉ cần đọc tụng siêu thời thoát siêu

THẤT NA : huệ quang cao siêu

THẤT NA cảnh trí vô biên Cội Nguồn

Chỉ cần trì tụng một lời

Ngu si tan biến linh thời ứng linh

Tụng rồi thời chẳng còn quên

Tuệ quang sáng mãi vô biên tận cùng

A RA SAM :  Chuyển luân độ đời

PHẬT RA XÁ LỢI sáng ngời giác thân

Hiệp cùng Tạng Tánh Cha Ông

Quyền năng tột thế dung thông tư nghì

Chú nầy vừa niệm trong lòng

Tiêu tan tội ác vạn ngàn ức muôn

PHẠT RA : Hoan hỉ mừng vui

Anh linh Đại Sĩ lừng danh lẫy lừng

Nhờ vào hiệp Cội hiệp Nguồn

Hiệp vào mật tánh Cha Trời Tổ Tiên

PHẠT SÂM thành đại anh linh

Cũng nhờ quy kính Tổ Tiên Cội Nguồn

PHẬT RA : linh tượng với Trời

XÁ DA tối thắng sáng ngời pháp vương

Linh Tượng khế hiệp pháp thân

Hiệp vào tạng tánh Cha Ông Cội Nguồn

Quyền năng vô tận vô cùng

Chuyển luân cứu khổ muôn loài chúng sanh

Cội Nguồn thành kính quy y

Thần thông tự tại vô biên độ đời

HÔ LÔ HÔ LÔ : linh ứng nhiệm mầu

MA NA như ý linh thời ứng linh

HÔ LÔ : linh ứng vô biên

HÔ LÔ pháp tánh tự nhiên ứng cùng

HÊ RỊ linh quang sáng ngời

Chú nầy đọc tụng dứt thời nạn tai

TA RA :  kiên cố định tâm

TA RA thanh tịnh thậm thâm cao vời

Ngũ căn ngũ lực dâng trào

Không gì lay chuyển được thời chuyển lay

Hiện cùng tạng tánh Như Lai

Thần thông tự tai ít ai sánh bằng

TẤT RỊ :  thù thắng khôn cùng

Hiệp vào tạng tánh Cha Trời uy linh

TẤT RỊ dũng mãnh uy nghi

Muôn loài tùng phục khiếp kinh muôn loài

Cát tường tưởng nghĩ Cha Trời

Ứng linh cảm ứng khắp thời ứng linh

TÔ RÔ :  cam lộ trường sanh

TÔ RÔ sống dậy thiện căn bao đời

Tô rô bất tử thường còn

Sống theo Thiên Ý linh thời ứng linh

BỒ ĐỀ DẠ: giác ngộ chân tâm

BỒ ĐỀ DẠ giác hạnh viên mãn tròn nhân quả đầy

Chú nầy trì niệm hằng ngày

Tu hành mau đến đắc thành đạo cao

BỒ ĐÀ DẠ : trực giác chân như

BỒ ĐÀ DẠ thức tỉnh quy y Cội Nguồn

Hiệp vào tạng tánh Cha Trời

Đà la ni chú ứng thời ứng linh

DI ĐẾ RỊ :  vô số vô biên

Cũng không tính đếm cũng không nghĩ bàn

Nhất tâm tôn kính Cội nguồn

Hà sa phước đức khắp cùng hà sa

NA RA : cảm ứng vô biên

CẨN TRÌ  che chở khắp trong muôn loài

Cha Trời cùng với Mẹ Trời

Luôn luôn bảo bọc cho người luyện tu

Nhất là khi đã quy y

Trở về Nguồn Cội hiệp theo ý trời

Chú nầy linh ứng tột cùng

Chỉ cần đọc tụng họa thời tiêu tan

ĐỊA RỊ :  nguyện lực vô biên

SẮC NI NA hàng phục yêu tinh quỷ thần

Hiệp vào tạng tánh Cội Nguồn

Ứng linh quyền lực khắp cùng hà sa

BÀ DẠ : lừng lẫy tánh danh

MA NA xưng tụng Tổ Tiên Cha Trời

Vô biên cảm ứng tột cùng

Nguyện chi cũng tọa vang lừng khắp nơi

TA BÀ HA : sáu nghĩa ở đời

Cát Tường, Thành Tựu, rạng ngời tánh danh

Viên Tịch đạo quả vô biên

Tiêu tan Kiếp Nạn, ác căn Tiêu Trừ

Vô Trụ. giác tánh cao vời

Chứng thành đạo quả rạng ngời Dương Quang

TẤT ĐÀ DẠ : viên mãn, mãn viên

Tựu Thành chánh quả vẻ vang oai hùng

Biện tài Hùng Biện lẫy lừng

Lợi Tha xưng tán rạng ngời hồng danh

TA BÀ HA :  như ý viên dung

Cát tường rạng rỡ tánh danh sáng ngời

Ác căn nghiệp khổ không còn

Như như vô trụ sáng bừng huệ quang

MA HA thành quả vô biên

TẤT ĐÀ DẠ : viên mãn công danh tròn đầy

TA BÀ HA : như ý cuộc đời

Công thành danh toại cũng nhờ luyện tu

TẤT ĐÀ :  thành tựu lớn lao

Cứu dân độ thế biết bao nhọc nhằn

DU NGHỆ hư không đạo tràng

Vô vi thanh tịnh thường hằng chân như

THÁT BÀ : tự tại an nhiên

RA DA thành tựu vô biên phức lành

TA BÀ HA như ý cuộc đời

Thuận theo Thiên Ý viên thành quả viên

NA RA : lễ lạy Tổ Tiên

CẨN TRÌ ái mộ quyền năng Cha Trời

Chú linh ở tại lòng người

Thành tâm tôn kính niệm thời ứng linh

TA BÀ HA : như ý vô biên

Cũng nhờ bảo bọc chở che Cha Trời

MA RA : như ý nguyện cầu

NA RA tột đỉnh đứng đầu công danh

Chú nầy linh ứng ứng linh

Thành tâm cầu nguyện ứng nhiệm mầu

TA BÀ HA : như ý cuộc đời

Cũng nhờ công đức phản hồi chân như

Hiệp vào tạng tánh Như Lai

Đà la ni Tánh ứng linh tột cùng

Công thành danh toại lẫy lừng

Hiệp vào Nguồn Cội tròn đầy viên dung

TẤT RA TĂNG : thiện đức bi tâm

Chở che bảo hộ giúp muôn vạn loài

Giúp cho nhân thế con người

Làm cho tất cả sống đời bình yên

A MỤC KHƯ GIA nhớ gắng ghi

Không bỏ điều gì thông thạo độ sanh

TA BÀ HA : như ý thần thông

Vô biên trí huệ tiện phương cứu đời

Hiệp vào bản thể Cha Trời

Biện tài vô ngại không gì ngại ngăn

TA BÀ :  kham nhẫn tịnh tâm

MA HA rộng lớn vô biên quả mầu

Thượng thừa đại đạo cao sâu

Vô biên vô tận không sao nghĩ bàn

A TẤT ĐÀ DẠ viên thành

Đạt thành ý nguyện lẫy lừng tánh danh

TA BÀ HA : sáng tỏa vô biên

Cũng nhờ công đức luyện tu độ đời

Hành theo Thiên Ý Cha Trời

Công thành danh toại rạng ngời công danh

GIẢ KIẾT RA : xây chuyển pháp luân

Kim thân sáng rực huệ quang tột cùng

A TẤT ĐÀ DẠ viên thành

Cũng nhờ công đức cứu người cứu dân

Uy lực vô tận vô biên

Làm cho Ma Quỉ kính tin, phục thuần

TA BÀ HA : viên mãn cát tường

Cũng nhờ công đức cứu đời độ dân

Đại bi tâm đại bi tâm

Anh linh tột thế siêu nhiên tột cùng

BÀ ĐÀ MA : liên hoa sáng bừng

Tánh chơn pháp tánh đại từ đại bi

YẾT TẤT ĐÀ DẠ thiên uy

Trắng hoa sen trắng tinh khôi nhiệm mầu

Sạch trong không nhiễm bụi trần

Ứng linh linh ứng khắp cùng ứng linh

TA BÀ HA : như ý viên dung

Tựu thành viên mãn nhờ công tu hành

Nương nhờ thần lực Cha Trời

Muôn điều thuận lợi không gì ngại ngăn

NA RA : Hiền Giả, Thánh, Tăng

CẨN TRÌ, Chúa, Phật, Thần,Tiên, cứu đời

Giữ gìn Ấn Chú, hộ trì

Làm cho thường trụ khắp thời thế gian

BÀN ĐÀ RA DẠ ứng linh

Khắp cùng mọi lúc mọi nơi khắp cùng

Làm cho nhân thế con người

Không còn sợi hãi, không còn lo âu

MA BÀ LỢI THẮNG :  hùng bi

Vượt lên tất cả  không gì ngại ngăn

YẾT RA DA sanh tánh kim cang

Đại bi vô ngại anh  linh tột cùng

TÁT BÀ HA : như ý đạo tràng

Hiệp vào đức  tánh Cha Trời mà ra

Tát bà ha, tát bà ha

Ứng linh, linh ứng hà sa chẳng cùng

NAM MÔ : thành kính Cội Nguồn

Pháp thân rộng lớn Cha Trời hư không

HẮC RA tam bảo Cha Ông

ĐÁT NA thuận ý Thiên Công Cha Trời

ĐÁ RA Pháp thể đại đồng

DẠ DA hội nhập Cội Nguồn dạ da

Chú nầy linh ứng hà sa

Chú tâm trì tụng vượt qua khốn cùng

NAM MÔ : vô tận Cội Nguồn

Hà sa Thánh Giả Thánh Hiền A Men

Phật, Tiên, Thánh, Chúa vô biên

Khắp cùng vũ trụ hư không đất trời

Chỉ cần tưởng niệm trong đầu

Cũng linh cũng ứng khắp cùng ứng linh

Nam mô vô tận A Men

LỊ DA quy kính Tổ Tiên Cha Trời

Tôn vinh Nguồn Cội, Cội Nguồn

Thuận theo thể tánh đại đồng thuận theo

BÀ LÔ: quán sát pháp thân

Hư không pháp giới vô vi khắp cùng

KIẾT ĐẾ  không nhiễm bụi trần

Sạch trong giác tánh hiển phần chân như

THƯỚC BÀN : tự tại sáng soi

RA DẠ ứng khắp cứu dân độ đời

Anh linh đại sĩ sáng ngời

Từ bi tận độ  khắp thời chúng dân

Quán Âm đại sĩ quán Âm

Chú linh ứng khắp, ứng linh tận cùng

TA BÀ HA : viên mãn cuộc đời

Vô biên công đức sáng ngời vô biên

ÁN : là chú pháp linh thiêng

Dẫn đầu linh ứng, ứng linh khắp cùng

TẤT ĐIỆN thành tựu đạo tràng

ĐÔ MẠN lãnh thổ tận cùng khắp nơi

Tam thiên cõi nước hà sa

Thiên Đàng, Địa Phủ, Trần Gian chủ trì

ĐÀ RA pháp hội Cội Nguồn

BẠT ĐÀ : viên mãn tròn đầy đức công

DẠ : da vô tận công năng

Ứng linh, linh ứng vô biên tận cùng

Họa to biến nhỏ lạ lùng

Họa nhỏ biến thành không lại hoàn không

Chuyển thành phước đức vô biên

Cũng nhờ linh chú, linh thiêng nhiệm mầu

TA BÀ HA : như ý tựu thành

Tròn đầy quả vị, viên thành công lao

Cầu chi cũng được ứng linh

Nguyện cầu như ý mãn viên tròn đầy

Nam Mô vô tận Cội Nguồn

A Men như ý linh thời ứng linh

Nam Mô quy kính Tổ Tiên

Cha Trời, Địa Mẫu ứng linh tột cùng

*         *         *

Tổ Tiên Pháp Thể Tột đứng đầu

Cội nguồn tạng tánh thật cao sâu

La Ni mật tánh chuyên trì tụng

Linh ứng vô biên, ứng nhiệm mầu.

(Gõ tiếng chuông)

Đồng lạy 3 lạy

Bái bốn bái

Trì Tụng Long Hoa đại bi linh chú đến đây là hết.

Chú Đại Bi: không phải của một vị Phật hay vị Thánh nào cả. Mà là linh chú ĐÀ LA NI PHÁP TÁNH MẬT TẠNG CỘI NGUỒN của Tổ Tiên Cha Trời Truyền dạy cho Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Long Hoa đại bi chú là linh chú khai mở trí huệ. Hàng phục yêu Ma, Tiêu trừ bách bệnh. Chuyển họa thành phước. chuyển đổi số mạng. Thoát khỏi địa ngục siêu sanh thiên giới. Linh chú lợi ích không bao giờ nói, không thể nghĩ bàn. Thậm thâm vi diệu vô tận. Chỉ cần trì tụng hiệu nghiệm tất thời. Niềm tin là tất cả. Vì mật tạng đà la ni tánh Cội Nguồn chỗ nào cũng có. Lại khế hiệp vô số vô biên danh tánh Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, quá khứ hội nhập vào Cội Nguồn Như Lai Tạng Tánh. Nên linh ứng không thể nghĩ bàn. Hể có tụng niệm mật tánh là có ứng linh ngay. Dù cho ở Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ, đều có sự linh ứng như nhau. ĐỨC TIN, NIỀM TIN, TỰ TIN là bí quyết đạt đến mong muốn kết quả như ý.

————————————

CHỦ BÚT :

THIỀN SƯ:

TƯỜNG KHÔNG VÂN

THÍCH HẠNH PHONG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s