CÓ CÔNG VÌ NƯỚC, VÌ DÂN TỘC

CÓ CÔNG VÌ NƯỚC, VÌ DÂN TỘC.

Những ai có công vì nước, vì Dân Tộc. Không phân biệt giàu nghèo, trí thức, Tôn Giáo, Đạo Giáo, Đảng Phái, Bè Phái trong hội kỳ ba lập đời thượng ngơn Thánh Đức, dù chỉ là một chút công, cũng được siêu sanh về Thiên Giới hưởng phước. Con cháu nhiều đời vinh hiển, giàu sang phú quý.
Ngơn Thánh Đức mở màn kéo dài độc lập đến ba nghìn năm. Theo sự chuyển hóa Thiên Ý huyền cơ của Trời. Có công dù chỉ bằng mảy lông cũng hưởng phước đến nhiều đời con cháu. Vì có chuyện kỳ diệu như vậy, nên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lâm phàm xuống trần lập công.
Sự kỳ diệu công ít mà quả thời nhiều vô tận vô biên chỉ xảy ra một lần gần cuối tiểu kiếp kéo dài 16 triệu 800 nghìn năm. Bỏ lở cơ hội nầy thời phải chờ đến cuối tiểu kiếp thứ 10 trải qua 16 triệu 800 nghìn năm nữa.
Chí Tôn Quốc Vương Thỉ Tổ Vua Hùng. Tổng hành vận lệnh Thiên Ý Cha Trời trong hội kỳ ba nầy. Cũng vì ở điểm nầy Việt Nam đứng đầu khắp năm châu bốn bể.
Vì thế con cháu Tiên Rồng phải theo Kinh thơ, Văn Hóa Cội Nguồn lập công hành sự. Theo sự chỉ dạy của anh linh Quốc Tổ.
Chỉ cần có một chút công vì nước, vì dân tộc mà phước báo vô cùng to lớn. Huống chi những người có công ra thân kêu gọi đồng bào vì non vì nước vì Cội vì Nguồn. Vì một Việt Nam đổi mới, Tự Do, Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ công bằng bình đẳng, không còn lệ thuộc Trung Quốc. Dân giàu nước mạnh văn minh, những người như thế nếu chưa được phong Thánh. Thời cũng lưu danh hậu thế đến muôn đời, mãn kiếp trần về trời làm tướng trời.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s