LÀ QUỐC TỔ

LÀ QUỐC TỔ
Thời không bao giờ ép buộc
Cũng không bao giờ tiếp nhận
Với những người xem nhẹ Ông Cha
Những người không có lòng đến với Ta
Những người đánh mất hiếu trung
Bỏ Nguồn bỏ Cội đi theo người ngoài
Những ai biết Cội biết Nguồn
Thời Ta che chở phúc lành ban ân
Ban cho trí huệ vô biên
Cũng như dìu dắt lập lên vua trời
Đã là Chí Tôn
Đâu ham danh lợi chức quyền
Mà chỉ làm theo Ý Trời
Đương Kim vũ trụ vận hành huyền cơ
Ta không ép buộc theo Ta
Nhưng ai nghĩ đến thời Ta hộ trì
Những ai tiếp nối kế thừa
Thời Ta trao lại uy quyền ban cho
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s