CAO TỘT ANH LINH

CAO TỘT ANH LINH
Là Quốc Tổ tối cao đất nước
Như mặt trời soi sáng dương quang
Quốc Tổ là đấng công minh
Làm theo Thiên ý không theo ý mình
Quốc Tổ là đấng nhân từ
Thương yêu tất cả những gì cháu con
Công bằng trong sáng vô tư
Theo quyền Tạo Hóa ban cho phúc lành
Là Quốc Tổ thay trời chuyển hóa
Cứu nước non, truyền bá kinh thơ
Mở đường cứu thế độ nhân
Làm cho nhân loại siêu sanh về trời
Quyền Tạo Hóa, Ta thời nắm giữ
Vì Ta là, chủ tể đương kim
Làm theo Thiên Ý Trời Cha
Quyền năng tột thế không ai sánh bì
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s