CỦA NỢ ĐỘC TÀI

CỦA NỢ ĐỘC TÀI
Cũng vì của nợ độc tài
Làm cho đất nước, càng ngày càng suy
Vì mầy lắm kẻ ra đi
Bỏ non bỏ nước cu li khắp cùng
Độc tài, khối kẻ bạo tàn
Làm cho đất nước khốn cùng xác xơ
Độc tài chỉ biết bản thân
Giống nòi tan nát Rồng Tiên bơ phờ
Rước chi của nợ độc tài
Phương Tây vứt ném chẳng xài bỏ đi
Độc tài xơ cứng, cứng xơ
Già nua lắm bệnh họa tai đủ điều
Độc tài đâu tốt đẹp gì
Mà sao lắm kẻ tôn thờ cuồng điên
Sao bằng Hiến Pháp Đa Nguyên
Vua Hùng dựng nước làm nên nghiệp trời
Văn Lang Bách Việt sáng ngời
Mang chi của nợ độc tài Tây Phương
Trả về cho Mác cho Lê
Của ai trả nấy, giữ chi khổ đời
Của nợ nên vứt cho rồi
Mới mong yên được đất trời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s