SỢ GÌ NGOẠI XÂM

SỢ GÌ NGOẠI XÂM

Tay cầm Văn Hóa gươm thiên
Vai mang Nguồn Cội tiến lên phen nầy
Theo Quốc Tổ, sợ gì Tàu Cọng
Theo Cha Ông trải rộng hiếu trung
Kế thừa di chí Tổ Tông
Chuyển xây tình thế, vượt qua khốn cùng
Dù cho giặc lan tràn khắp lối
Thời Ta đây cũng quyết đánh tan
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Gươm thiên trấn quốc vung lên thảo trừ
Lòng vì nước, kể gì sống chết
Quyết thư hùng, dốc hết tâm can
Thấp cao một trận tỏ phân
Rồng Tiên nhất định, không thua phen nầy
Nào ai hỡi, một lòng vì nước
Thời chung tay đoàn kết tiến lên
Phát huy truyền thống anh linh
Theo chân Quốc Tổ cứu nguy nước nhà
Một trận chiến, thư hùng Văn Hóa
Chí lược thao, trổ hết tài năng
Thua hơn chỉ trận nầy đây
Phen nầy một trận xóa tan quân thù
Tiến lên con cháu Lạc Hồng
Cứu non cứu nước đồng lòng tiến lên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s