SỰ KỲ DIỆU
CỦA VĂN HÓA
Văn Hóa thật diệu kỳ
Khó mà suy đoán lường
Tận độ cả Linh Hồn
Xoay chuyển cả thế tình
Theo chiều hướng Văn Hóa
Khai tâm và mở trí
Sức mạnh không gì hơn
Dù cho muôn vạn thiên binh
Cũng không chống nổi Văn Kinh Ý Trời
Huống chi là kẻ gian tà
Làm sao chống nổi Cội Nguồn Văn Thơ
Một khi Văn Hóa chuyển xoay
Gồm thâu thiên hạ, khó ai chống kình
Kẻ chống nhất định tàn đời
Vì nghịch thiên ý, cơ trời diệt vong
Cần gì dùng đến gươm đao
Cũng thành sự nghiệp làm nên cơ đồ
Hãy xem Phật, Chúa dùng gì
Chính là Văn Hóa dạy người chuyển luân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–