TIN QUỐC TỔ

TIN QUỐC TỔ

Không tin Quốc Tổ, tin vào ai
Tin người, người đến cứu nay mai
Bằng chứng là đây, người trở lại
Văn Hóa Cội Nguồn, người trao tay
Chỉ người lạc lối, ngu, khờ, dại
Quốc Tổ không tin, tin quỷ ma
Để rồi khốn khổ, thân lụn bại
Đào lỗ chôn mình, lấp tương lai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s