NHỮNG CON NGƯỜI THỜI ĐẠI

NHỮNG CON NGƯỜI THỜI ĐẠI

Ôi có phải, những con người thời đại
Những con người, đầy trí tuệ đức nhân
Người đã đến, và người đang vẫy gọi
Hỡi chúng dân, cùng đoàn kết đứng lên
Người Việt Nam, phải đâu là im lặng
Lũ giặc Tàu, chúng xâm lược nước non
Một dân tộc, luôn trổ bông hiển hách
Mấy nghìn năm, từng khiếp đảm ngoại xâm
Ôi có phải, những con người yêu nước
Những con người, đem ánh sáng niềm tin
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s