TRƯỜNG THI LINH HỒN

TRƯỜNG THI LINH HỒN

Cuộc đời ở chốn trần gian
Chỉ là giả tạm trường thi linh hồn
Thiện tâm trở lại thiên đàng
Ác tâm phải chịu đọa đày âm ti
Lạc Nguồn lạc Cội còn chi
Bơ vơ lạc lõng ở nơi chốn trần
Luân hồi sanh tử xoay vần
Súc sanh địa ngục lại vào súc sanh
Về Nguồn giải thoát hồn inh
Về trời sống mãi an vui vĩnh hằng
Giàu nghèo chỉ tạm kiếp trần
Ra đi tay trắng đều là như nhau
Trần gian là cõi trường thi
Linh hồn đi đến, đến đi khách trần
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s