THOÁT KIẾP KHỐN CÙNG

THOÁT KIẾP
KHỐN CÙNG

Việt Nam thoát kiếp khốn cùng
Cũng nhờ những bậc anh hùng vì dân
Chỉ đường dẫn lối sáng soi
Làm cho non nước bừng lên sáng ngời
Chung tay đánh đuổi giặc thù
Chung tay xây dựng cơ đồ nước non
Gian nan không ngại gian nan
Vung gươm trí huệ phá tan mây mù
Công ơn ấy, đi vào huyền sử
Đức vì dân, trang trải non sông
Suốt đời vì nước lập công
Làm cho nước Việt lừng danh lẫy lừng
Việt Nam thoát kiếp đọa đày
Cũng nhờ những bậc anh hùng, hùng anh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s