HAI CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

HAI CON ĐƯỜNG
SỰ NGHIỆP

Con hãy chọn, con đường sự nghiệp
Một con đường, tiền bạc giàu sang
Con đường quyền lực vua quang
Muốn chi đặng nấy sướng vui cuộc đời
Hai là chọn, con đường Đạo Đức
Một con đường, rộng lớn vô biên
Con đường thành Phật, Thánh, Tiên
Con đường sự nghiệp vô biên sáng ngời
Nếu đã chọn, con đường hiển Thánh
Thời ra công, gắng sức truyền kinh
Độ người về cõi thiên tiên
Con đường giải thoát hồn linh về trời
Một sự nghiệp, không gì sánh kịp
Gấp triệu lần, vàng bạc cung son
Vua trời cõi nước thiên bang
An vui tự tại mãi trên thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s