THÂM ĐỘC VÔ CÙNG

THÂM ĐỘC VÔ CÙNG

Trung Cọng thâm độc vô cùng
Trăm mưu nghìn kế diết lần Việt Nam
Nào là xâm lược nước non
Nào là dùng độc hại dân tháng ngày
Nào là mua chuộc bằng tiền
Chúng dùng người Việt hại người Việt Nam
Chia rẽ đoàn kết chúng dân
Hận thù khơi dậy nát tan cơ đồ
Chúng luôn giật giây chính quyền
Làm cho đổ máu bất hòa anh em
Thiêng Liêng Quốc Tổ Hùng Vương
Hiểu rõ thâm độc giả tâm Cọng Tàu
Quốc Tổ trở lại cõi trần
Pháp luân xoay chuyển cứu liền Việt Nam
Thoát khỏi mưu lược ngoại xâm
Mà còn đánh bại Cọng Trung giặc Tàu
Từ đây khiếp vía kinh hồn
Không còn dòm ngó đất trời Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s