CHẾT CÓ GÌ ĐÁNG SỢ

CHẾT CÓ GÌ
ĐÁNG SỢ

Thử hỏi trên đời
Mấy ai không chết
Không chết trẻ, thời già cũng mất
Chết đủ điều, đến cả nghìn, muôn
Nào có ai trốn thoát được đâu
Đó là quy luật xưa nay chốn trần
Mắc chi mà sợ cúi đầu
Để cho xâm lược chúng vào nuốt xơi
Một nỗi nhục, con Dân Đại Việt
Nhục nào hơn nô lệ ngoại bang
Còn gì để mất đứng lên
Chết vinh sống nhục mà chi Đồng Bào
Hãy rút gươm xông vào quyết tử
Chết vì non, sáng mãi muôn thu
Lưu danh mãi mãi lưu danh
Đi vào sử sách trung can anh hùng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s