HÃY VÌ VIỆT NAM

HÃY VÌ VIỆT NAM

Cha Trời đã ngự Việt Nam
Là nơi Thánh Địa thế gian địa cầu
Nơi Cha chuyển hóa phép mầu
Ban ra hồng phúc khắp cùng thế gian
Làm cho thế giới năm châu
Đại Đồng một Cội rạng bầu anh em
Hãy về Nguồn Cội chung tay
Làm theo Thiên Ý Trời Cha dạy truyền
Quốc Tổ cũng đã xuống trần
Truyền trao Thiên Ý Cha Trời tối cao
Con đường rộng lớn vô biên
Ngũ chi hiệp nhất quy nguyên Đại Đồng
Việt Nam con cháu Rồng Tiên
Làm theo di mệnh Cha Trời, Trời Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s