CÙNG HỢP SỨC

CÙNG HỢP SỨC

Đất nước lâm nguy đến nơi rồi
Chung tay gìn giữ, chúng ta ơi
Giờ đây cần phải, cùng hợp sức
Đánh cho xâm lược chúng tả tơi
Một lũ yêu tà, quân cướp nước
Mắc gì xâm lược, nước người ta
Hay mau cút khỏi, qua biên giới
Bằng không bỏ mạng xác thây phơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s