CÔNG ƠN SANH THÀNH

CÔNG ƠN
SANH THÀNH

Hãy nên nghĩ đến Mẹ Cha
Hãy nên luôn nhớ công ơn sanh thành
Công lao khó nhọc vô cùng
Hi sinh tất cả cuộc đời cho con
Không ai bằng Mẹ bằng Cha
Dù cho còn sống cũng như lìa trần
Hãy luôn tôn kính trong lòng
Con đường hiếu thuận về trời rất nhanh
Con đừng Nguồn Cội Cha Ông
Tấm lòng hiếu thuận quý hơn ngọc ngà
Cõi trời trước mắt đâu xa
Chỉ cần hiếu thuận Mẹ Cha đến liền
Bất hiếu khó được về trời
Dù cho tu luyện cách nào uổng công
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s