CHỮ TÂM

Xét trong nhân thế người Ta
Lương Tâm mới thật bằng ba chữ tài
Cũng người cũng mặt cũng mày
Lương Tâm sáng tỏ lu mờ khác nhau
Lương Tâm Phật, Thánh, Thần, Tiên
Lương Tâm tỏ rạng kỳ nhân ra đời
Lương tâm đánh mất còn gì
Dù cho giàu có lực quyền như không
Lương mới thật Chân Ông
Trường sanh bất tử tiêu diêu linh Hồn
Lương Tân làm chủ được rồi
Lo gì chẳng được lên người tòa sen
Lo gì chẳng được siêu sanh
Vua Trời cũng dễ huống chi về trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Long Hoa Thi Tập Thời Đại:
Là bộ kinh thơ, được coi là báu vật Thi Giáo Ông Cha. Lời lẽ sâu xa, không dễ gì đọc là hiểu liền. Văn Ý thậm thâm vi diệu.
Chỉ cần thuộc vài ba câu thơ, coi như không còn sa đọa xuống địa phủ, nếu hiểu được Văn Ý kinh thơ thời liền hóa giải vô lượng tội lỗi do nhiều tiền kiếp gây ra. Huống chi truyền lại cho người khác nghe. Thời nhất định siêu sanh về trời. Rút ngắn vô lượng kiếp tu. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Hết Quyển 2 xem tiếp Quyển 3