MỘT ÍT THỜI GIỜI

Hãy nhín một ít thời giờ
Ghé vào Nguồn Cội kiếm tìm Kinh Thơ
Chửng bị một ít hành trang
Mãn trần có của mà mang về trời
Lời kinh thơ không gì sánh kịp
Thuộc càng nhiều, trí huệ càng thông
Cõi trời rất quý Kinh Thơ
Ai mà có được còn hơn ngọc vàng
Đất cõi trời, toàn là châu báu
Nên ngọc vàng, chẳng quý là bao
Thơ, Kinh mới thật giàu sang
Nhất là Thiên Ý tối cao đất trời
Ai có được thường ngồi bực thượng
Được chư thiên cung phụng ngợi ca
Mới hay Văn Hóa Ông Cha
Thiên Đàng còn quý huống là trần Gian

* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-