ĐỀ 59

ĐỀ 59

Chứng Quả Không Pháp;

1- Như chúng Ta đã biết Giác Tánh Linh Giác Tịnh Yên Là Không. Động Niệm Là Có. Như vậy Linh Giác Tịnh Yên tức là Pháp Không. Pháp Không chính Chân Pháp của Linh Giác. Hiểu được như vậy là Ngộ Pháp Không. An Trụ Chân Pháp chính là Tự Nhiên Pháp đi vào Chứng Quả Không Pháp, một trong bốn quả Tối Cao vũ trụ.

2- Giác Tánh Chân Pháp động niệm hiện ra cảnh giới Có Ý, có Trí, có Tâm, có Tánh. Cảnh giới Duy Thức chính là Pháp, Pháp cũng chính là Phép. Hiểu được như vậy, thấy rõ như vậy Liền Ngộ được bốn quả Bồ Đề Vô Thượng Tối Cao Vũ Trụ. Ngộ Quả Không Thân, Không Tâm, Không Tánh, Không Pháp.

3- Làm Chủ Thân Không, Tâm Không, Tánh Không, Pháp Không Đi vào Như Lai Quả Tối Thượng Tối Cao vũ trụ.

4- Khởi sanh diệu dụng bốn quả Tối Thượng Như Lai đi vào giáo hóa Tận Độ trở thành Chí Tôn Thiên Đế, đương kim vũ trụ. Lần lượt thay nhau đi vào Tổng Đà La Ni Huyền Cơ Tịnh Độ. Long Hoa Cội Nguồn Tận Độ. Liên Hoa Hải Tạng Pháp Độ.

5- Mỗi Cơ Vũ Trụ đi vào 84 triệu năm. Hiểu được như vậy, chứng biết như vậy, lần lượt thay nhau kế vị Ngôi vị Đương Kim Vũ Trụ, có nghĩa là lần lượt kế vị Chí Tôn Quốc Tổ giáo hóa toàn năng toàn cõi Vũ Trụ. Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ ở Cơ Long Hoa Cội Nguồn Tận Độ.

Vị Tổ kế vị Đương Kim Vũ Trụ Quốc Tổ. Sẽ là Vị Quốc Tổ Đương Kim Vũ Trụ ở cơ Liên Hoa Hải Tạng Pháp Độ vũ trụ sau 84 triệu năm tới. Cơ Liên Hoa Hoa Hải Tạng Pháp Độ kéo dài 84 triệu năm. Cuối cùng là Chí Tôn Lâu Chí Chuyển Luân Vương ra đời giáo hóa Tận Độ kết thúc chu kỳ kiếp Trụ đi vào Kiếp Hoại. Kiếp Hoại kéo dài 3 trăm 36 triệu năm. Ở Kiếp Hoại không có Chí Tôn Đương Kim Vũ Trụ ra đời, cũng như Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Mà chỉ có Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, lâm phàm xuất hiện giáo hóa nhân loại mà thôi.

6- Để làm rõ thêm Quả vị Không Pháp, một trong bốn quả vô thượng Bồ Đề chứng quả Vô Sanh tối cao vũ trụ. Giác Tánh Linh Giác Tịnh thời ở Pháp Không, Chính là Không Có Pháp. Không có Pháp chính là Pháp tối thượng Bồ Đề Như Lai Pháp Quả.

7- Linh Giác Phản tỉnh Động Niệm thì Pháp Ý hiện ra, Có Ý, có Thức, có Tâm, có Tánh, có hình, có tướng, có màu, có sắc trong cảnh giới sắc Tâm duy thức. Như vậy Chân Tánh Linh Giác chính là Không Pháp. Khởi động niệm sanh ra vô lượng Pháp. An trụ Không Pháp thì sanh ra Kỳ Pháp không còn chướng ngại, Tự Tại Vô Ngại Thần Thông. Như vậy Hội Ngộ Giác Tánh Không Pháp An Trụ Tự Nhiên Vô Pháp thì coi như đã Chứng Quả Vị một trong bốn quả Chánh Giác, đạt đến cảnh giới Pháp Nhãn Không Pháp, pháp nhãn Tối cao vũ trụ.

8 – Như vậy từ Pháp Không động niệm sanh ra Pháp, Có Pháp tức là hiện cảnh. Cảnh giới Pháp Thuật Thần Thông. Cảnh giới Tâm Thức. Nếu động niệm hành Thiện thời hiện ra cảnh giới Thiên Đàng. Nếu động niệm hành Ác thì hiện ra cảnh giới Địa Ngục. Từ cảnh giới Thiện theo Ý Tưởng sanh ra vô lượng phước báo. Từ cảnh giới Ác khởi Tưởng dấy nghiệp tạo ra vô lượng ác báo thống khổ.

9 – Vì biết rõ như vậy, nên Cha Trời ngăn cấm làm điều Ác, để khỏi đi vào sa đọa. An vui tự tại nơi chốn thiên đàng. Mãn thân nầy thời mượn Thân khác, Giác Tánh Linh Giác Nó vốn là Vô Vi trong sạch không phải vật chất lấy gì mà Tử. Không sanh, không tử chính là Linh Giác Chân Tâm, Chân Tánh. Còn những gì mượn ở Vật Chất, mượn thì phải trả theo Định Luật tự nhiên vũ trụ. Sự chết sống của một con người, trên trời hay ở trần gian, muôn loài vạn vật, cũng chỉ là thay đổi lớp Áo Da mà thôi. Đâu phải lên thiên đàng mới chứng quả Vô Sanh. Mà ngay ở trần gian cũng chứng quả Vô Sanh như thường.

10 – Những ai Thấu suốt bốn quả Chánh Đẳng Chánh Giác. 1, Không Thân, 2, Không Tâm, 3, không Tánh, 4, không pháp. Sẽ trở thành Tổng Đà La Ni lên ngôi Chí Tôn, đương kim vũ trụ. Thay thế cha Trời chuyển đại Pháp Luân khắp tam thiên đại thiên thế giới, Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s