ĐỀ 60

ĐỀ 60

Quốc Tổ Vua Hùng: Là Đấng Chí Tôn Thiên Đế đương kim vũ trụ. Cũng chính là Đức Long Hoa Giáo Tổ. Anh cả của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Theo Huyền Cơ Thiên Ý lâm phàm trở lại cõi trần. Ở ngôi vị tối cao như thế, thì còn làm Phật Tổ, Thánh Tổ, Chúa Tổ làm gì nữa. Các Vua Trời, đều chầu Đức Chí Tôn, địa vị tối cao như thế. Còn ngôi vị nào cao hơn nữa. Nên Quốc Tổ xuống trần không ở ngôi vị Vua, Chúa, Tổng Thống, mà ở ngôi vị Chí Tôn Thiên Đế Quốc Tổ. Đấng tối cao đương kim vũ trụ.

Kinh Sấm nói Thiên Tử xuống trần, đúng là chỉ Quốc Tổ đương kim vũ trụ con cả Cha Trời lâm phàm.
Nhưng đã là Quốc Tổ thì còn xuống trần khai dựng lên đất nước nữa để mà chi. Quốc Tổ chỉ trở lại dìu dắt con cháu mà thôi. Con cháu Việt Nam nói riêng, nhân loại toàn cầu nói chung. Không chỉ dìu dắt nhân loại trần gian mà cả Chư Thiên nhân loại các tầng trời cõi trời. Đi vào cơ tận độ lớn nhất vũ trụ.

Để mở ra Cơ Long Hoa Cội Nguồn Vũ Trụ đi vào Tận Độ. Kéo dài 84 triệu năm.

Quốc Tổ phải theo lời dạy Cha Trời. Đầu thai xuống trần cách đây 5 nghìn năm. Khai ra Hội Long Vân, gieo hạt giống Thiên Ý con Rồng cháu Tiên vào tâm hồn Bách Việt Văn Lang. Bắt đầu từ đây hạt giống Thiên Ý ấy sanh sôi nẩy nở lan truyền từ Đông sang Tây. Bằng cách dân Bách Việt Văn Lang mãn trần đầu thai khắp cùng thế giới.

Sau năm nghìn năm Quốc Tổ lâm phàm trở lại trần gian nói ra Văn Hóa Cội Nguồn. Thì những ai trong tâm đã có hạt giống Tiên Rồng gặp được Văn Hóa Cội Nguồn thì phát triển tươi tốt. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa dìu dắt vô lượng vô biên nhân loại về trời đi vào Cơ Long Hoa Cội Nguồn Tận Độ.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nơi chốn nhân gian, đồng phò Chí Tôn Thiên Đế Quốc Tổ, cũng như chung truyền Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời, tận độ nhân loại lập thành Quốc Độ. Những ai độ nhân loại được nhiều thành Quốc Độ cõi nước lớn ở các tầng trời cõi trời, người độ người ít thành cõi nước Thiên Đàng Cực Lạc nhỏ. Nói chung là tùy Tâm tùy sức của mỗi người.

Trải qua sự tận độ bắt đầu mở màn Cơ Thánh Đức. Những người truyền giáo Văn Hóa Cội Nguồn đi vào tận độ kéo dài 8 triệu 400 nghìn năm đã trở thành những vì Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ giáo hóa vô lượng cõi nước Trời, nước Phật, Nước Chúa, nước Tiên, nước Thần. Không thể tính đếm không thể nghĩ bàn.

Đến lúc bấy giờ có nghĩa là 8 triệu 400 nghìn năm tới ở giữa tiểu kiếp thứ 10, nhân loại con người trần gian thọ đến 8 muôn 4 nghìn tuổi. Thời Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng Đương Kim Vũ Trụ khai mở ra Đại Hội Long Hoa Vũ Trụ, hội tụ vô lượng vô biên Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ, cũng như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, khắp tam thiên đại thiên thế giới, cũng như Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa nơi trần gian, địa phủ đang giáo hóa vô lương vô biên cõi nước đều đến tham dự trong Cơ Vũ Trụ Đại Hội Long Hoa, trên không trung cõi trời Đà Là, hay còn giọi là Đao Lợi Thiên.

Tóm lại, muốn đi vào Cơ Long Hoa Cội Nguồn Tận Độ Vũ Trụ kéo dài 84 triệu năm qua năm Tiểu Kiếp, chí Tôn Quốc Tổ phải đi ba bước.

Bước một: Chí Tôn Quốc Tổ xuống trần khai dựng lên nước Văn Lang, truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn, bằng khẩu tự ngôn từ mở ra Hội Long Vân Thiên Ấn.

Sau năm nghìn năm Chí Tôn Quốc Tổ lâm phàm trở lại trần gian truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn, cả Ấn lẫn Bút, chính là Thiên Ấn- Thiên Bút, đi vào kinh thơ, triết, truyện, sử, luận. Không còn bị cảnh tam sao thất bổn nữa.

Những người truyền Văn Hóa Cội Nguồn tận độ nhân loại con người mở ra Đại Hội Long Hoa Rồng Tiên nơi địa cầu trần thế, đi vào Thiên Luật Vũ Trụ, công bằng bình đẳng rốt ráo. Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Quyền Nhân Chủ ra đời.

Những ai ngay bây giờ bỏ lỡ cơ hội xem nhẹ Văn Hóa Cội Nguồn, không hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, thì không có cơ hội vào Hội Rồng Tiên Long Hoa, ngay trên địa cầu nầy, nói gì đến dự Hội Long Hoa nơi vũ trụ, trên không trung cung trời Đà La, hay còn gọi Đao Lợi Thiên.

Những kẻ ngồi chờ dự Đại Hội Long Hoa nơi vũ trụ, mà không cần hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn ngay trong ngơn Thánh Đức nầy, cũng như không cần truyền lời dạy Cha Trời, Di Giáo Quốc Tổ thời lấy đâu ra để mà dự Hội Long Hoa.

Sự chờ đợi ấy coi như chỉ là mơ mộng ảo tưởng. Không có công trong cơ Long Hoa, mà đòi dự Hội Long, quả đúng là ảo tưởng. Nếu đã hỏng Cơ Vận Cội Nguồn Vũ Trụ Long Hoa, thời phải đợi 84 triệu năm nữa, mới tới Cơ Vận Vũ Trụ Liên Hoa Hải Tạng.

Nơi Cơ Vận Liên Hoa Hải Tạng Pháp Độ, Chí Tôn Giáo Tổ Liên Hoa Hải Tạng Đương Kim Vũ Trụ, mở ra ba bước không khác gì Chí Tôn Thiên Đế Quốc Tổ đương kim vũ trụ hiện nay. Những người có công truyền giáo Liên Hoa Hải Tạng thì được dự Liên Hoa Hải Tạng nơi địa cầu, rồi đến dự Đại Hội Liên Hoa Hải Tạng nơi vũ trụ trên tầng trời Đa La, Đao Lợi Thiên mà Chí Tôn Quốc Tổ Đương Kim Vụ Trụ đương làm chuyển hóa tận độ từng giai đoạn.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.

* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s