ĐỀ 57

ĐỀ 57

Chứng Quả Không Tâm;

1- Như chúng Ta đã biết, Tâm chính là Ý , Ý là do Giác Tánh Linh Giác tạo ra. Có nghĩa là Giác Tánh Linh Giác Vô Vi trong suốt không mùi. Nên Giác Tánh Linh Giác mới phân biệt được tất cả mùi. Ngọt, mặn, đắng, chua, cay. Cay nhiều hay cay ít. Tạo ra vô lượng Ý cũng chính là vô lượng Tâm. Tâm chính là Giác Ý. Mỗi Giác Ý phân biệt ngọt, mặn, chua, cay khác nhau nên gọi là vô lượng Tâm.

2 – Người chứng Ngộ hiểu biết rõ Ý chính là Tâm, Tâm chính là Ý, thấu rõ Giác Tánh Linh Giác không Tâm tức là không có Ý Liền chứng quả Bồ Đề Giác Tánh Linh Giác không Tâm. Một Quả trong bốn quả tối cao vũ trụ nên hiểu rõ Giác Tánh Linh Giác không ý. Khởi Ý mới sanh Tâm. Hiểu rõ như vậy tức là chứng quả không Tâm. Đạt đến cảnh giới Minh Tâm Kiến Tánh. An Trụ Chân Tâm chính là Vô Trụ. Vô Trụ có nghĩa là An Trụ Tự nhiên Vô Ý Chứng Quả Bồ Đề vào ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác vũ trụ.

Tâm Ý sanh ra là do Giác Tánh Linh Giác tiếp xúc cảnh trần. Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Phản tỉnh đo lường sanh ra Giác Ý, thành Vô Lượng Tâm, cũng chính là Vô Lượng Ý thấu rõ hiểu rõ như vậy chứng được Quả Ba La Mật Đa, Tam Miệu A Nậu Bồ Đề. Rõ Giác, Rõ Tâm, Rõ Ý.

3 – Những bậc đã Ngộ chứng quả Không Tâm một trong bốn quả tối cao vũ trụ. Giác Tánh Linh Giác Vô Trụ tự nhiên. Không có sự khởi Ý nên không có sự khởi Tâm chấp trước, tùy duyên khởi Ý tận độ, tùy bệnh cắt thuốc cứu khổ nhân sanh mà thôi.

4 – Các Ngài thường ở cảnh giới Giác Tánh tự nhiên, không ở cảnh giới Giác Tánh phân biệt nên không có phiền não thần thông trí tuệ vô biên tự tại. dù ở trong cảnh đời ô trược, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mỗi Tâm Ý Giác Tánh Vô Trụ sanh ra trở thành Liên Hoa Giác Tánh hải Tạng vũ trụ. Những vị nầy trở thành Giáo Chủ, Giáo Tổ trong cơ Long Hoa, 84 triệu năm, tới Cơ Liên Hoa Hải Tạng các Ngài trở thành các Đấng Chí Tôn lần lược thay nhau ở ngôi vị Tổng Đà La Ni thay Cha Trời chuyển đại pháp luôn đi vào Cơ Tận Độ.

5 – Biết cái Ác do Tâm sanh ra, Tâm cũng chính là Ý, diệt Ý ác cũng chính là diệt Ác Tâm. Tránh đi hậu họa sa đọa cuốn theo Định Luật vũ trụ xoay chuyển. Hay ngược lại từ Giác Tánh Linh Giác khởi sanh ra vô lượng Ý cũng chính là vô lượng Tâm toàn là Tâm Ý chân Thiện. Thì gặt hái vô lượng phước báo, theo Định Luật Nhân Quả. Vì gieo giống nào Ta gặt Quả Nấy. Những Định Luật vũ trụ là con dao hai lưỡi Phải biết làm chủ những Định Luật thì gặt hái kết quả như ý, muốn gì được nấy. Muốn làm Vua trời cũng dễ như trở bàn tay.

6 – Làm chủ Giác Tánh, muốn sanh thiện quả thời sanh, muốn diệt Ác quả thời diệt. Sanh, diệt do Ta. Muốn có Tâm thời vô lượng Ý sanh ra. Muốn không Tâm không Ý thì Giác Tánh Linh Giác an trụ tự nhiên, vô lương Tâm đều không trở về cảnh giới không sanh không diệt như như tự tại. Ví như Bọt Nước trở lại là Nước. Tâm Thức trở về Chân Tâm phản bổn hoàn nguyên trở về Cội Nguồn Vũ Trụ.

7 – Dù cho làm lành đến đâu, cũng chỉ là để hưởng phước báo, dù cho tu thiền luyện khí đến đâu, cũng chỉ đạt đến lục thông mà thôi, còn chấp Tâm chấp Tướng, Chấp Pháp, rơi vào duy thức, Bọt Nước chưa trở về là Nước, thì chưa làm Chí Tôn Thiên Đế Tổng Đà La ni Vũ Trụ được đâu.

8 – Giác Tánh Linh Giác Sanh Tâm cũng có nghĩa là sanh Ý, Rồi Tâm Ý tạo ra nghiệp, Tạo nghiệp lành thì về Trời, tạo nghiệp Ác thì sa đọa về Địa Phủ. Định Luật vũ trụ là như vậy. Phật, Thánh mà tạo Ác nghiệp cũng bị sa đọa xuống Địa Phủ như thường. Quỷ, Ma hành Thiện đương nhiên siêu sanh về Thiên Giới. Không có Phật, Thánh, Chúa nào là Tối Cao đều bị những Định Luật vũ trụ xoay chuyển không chừa một ai. Gieo Thiện Gặt Phước, Gieo Ác Gặt Họa. Không chạy đâu cho thoát.

9 – Đã gọi là chúng sanh thời thường sống theo Tâm Ý. Nặng hơn nữa là sống theo nghiệp lực. Nếu đó là sống theo nghiệp Ác mãi mãi hại nhau. Oan oan tương báo, vay trả đáo đầu triền miên theo luật Nhân Quả, Luật Vay Trả, đi vào móc xích nhân duyên tương báo khó mà chấm dứt.

10 – Tóm lại: Giác Tánh Linh Giác vốn không Tâm cũng chính là không Ý. Giác Tánh sanh ra Ý cũng chính là sanh ra Tâm. Hiểu rõ Thấy rõ như thế chính là Kiến Tánh Minh Tâm, chứng quả Bồ Đề Chánh Giác cũng là Quả Vô Sanh Chánh Giác một trong bốn quả Tối Cao Vũ Trụ. Thường là ở Ngôi Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ vũ trụ.

Chú Ý. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở ngôi Thinh Văn, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở ngôi Duyên Giác, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở ngôi Bồ Tát. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở ngôi Hành Thiện Hành Luật. Còn Bốn Quả Tối Cao Vũ Trụ đi vào Chánh Đẳng Chánh Giác vũ trụ. Khác với Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đã nói trên. Giống như quan Địa Phương và quan Trung Ương.

Thiên Chúng Chư Thiên chỉ là Dân trên các cõi trời, tầng trời nhờ làm lành hành Thiện mà siêu sanh. Chưa vào vị trí quả vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ở ngôi Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Độc Giác. Hoặc chứng ngộ theo cảnh giới Vô Sư.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s