ĐỀ 56

ĐỀ 56

BỐN QUẢ
TỐI CAO VŨ TRỤ

Chứng Quả không Thân;

1 – Như chúng ta đã biết. Tinh Hoa của đất, nước, gió, lửa tạo lập lên thân xác con người. Nhưng ai đã kết hợp Tinh Hoa Tứ Đại tạo lập lên thân xác thân con người tiểu thiên vũ trụ người đó là ai ? Và từ đó lưu truyền thân xác con người cho đến bây giờ. Sự lưu truyền ấy đương nhiên phải có giai Chánh, tiếp nối là giai Phụ.

2 – Vậy giai Chánh là ai ? Chính là Chánh Thân Chánh Mẫu Mẹ Trời Âu Cơ. Người có công kết hợp tinh hoa đất, nước, gió, lửa, tứ đại vũ trụ mang thai khai tạo ra giống người tiểu thiên vũ trụ.

3 – Giai Phụ là ai ? Chính là Ông Bà Tổ Tổ Tổ con cái Cha Mẹ Trời 100 Ông Bà Tiên Tổ đầu tiên của nhân loại con người, sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người đến bây giờ. Hiểu được như vậy thời coi như đã Ngộ Đại Đạo bước vào ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hiểu rõ căn bản xác thân tiểu thiên vũ trụ con người từ đâu mà ra.

4- Mỗi Linh Hồn đầu thai mượn xác Thân con người, mượn thì phải trả, đó chính là Định Luật vũ trụ. Sự mượn trả có thời hạn tức là định số của mỗi xác thân con người. Hiểu được như vậy có nghĩa là chứng quả Không Thân một trong bốn quả tối cao Vũ Trụ. Đúng vậy Linh Hồn làm gì có xác thân bằng vật chất. Chỉ tạm mượn thân xác con người. Nên nhớ mượn rồi phải trả. Không trả phạm Luật Thiên. Vì nào phải Thân Xác của mình mà là Thân mượn, mượn thì phải trả theo Định Luật vũ trụ. Như vậy Linh Hồn không có xác thân bằng vật chất, chỉ là Thân xác mượn, mượn rồi phải trả theo quy luật tự nhiên. Thấy rõ như vậy tức là Chứng Quả không Thân một trong bốn quả tối cao vũ , tức là Bồ Đề Phật Quả. Hay Vô Sanh Thánh Quả.

5 – Những người sợ chết hay luyến tiếc sợ Thân Xác mất đi. Mượn mà không muốn trả Là phạm Luật Thiên. Xác thân nào phải của mình, muốn giữ luôn sao được, khi thời hạn mãn số đã hết thời phải trả về cho Tạo Hóa. Những người như thế dù tu đến cỡ nào, thiền định đến cỡ nào, thần thông đến cỡ  nào cũng chỉ lẫn quẫn trong vòng sanh tử mà thôi. Không rõ Linh Hồn vốn không có xác Thân, chỉ có Căn Thân Huệ Mạng. Xác Thân chỉ là tạm mượn, đã mượn thì phải trả nào phải của mình Mà luyến với tiếc, sợ mất sợ chết. Cần gì về trời mới chứng Quả Vô Sanh mà ngay nơi trần thế cũng chứng quả Vô Sanh như thường. Chứng ngộ quả Vô Sanh chính là Đạo Quả Như Lai. Hiểu rõ về Linh Hồn của mình không sanh không diệt, Sanh diệt là chỉ cho cái xác thân Vay Mượn mà thôi. Sanh tức là mượn xác thân Vật Chất. Tử tức là trả, luyến tiếc sợ hãi cái nổi gì.

6 – Mượn được xác Thân con người mà không biết bảo quản gìn giữ, tàn phá vì nghiện rượu, tàn phá vì dâm dục, tàn phá vì nóng giận, hận thù. Làm cho tinh hoa chất xám thông minh con người bị hỏng không còn nhậy cảm siêu nhiên nữa. Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn không phát triển trở nên u mù, chỉ biết sống chạy theo dục vọng mà thôi. Khi mất xác thân tạm mượn. Linh Hồn sa vào tăm tối nhất là sa đọa tam đồ khổ, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.

7 – Những người phàm phu thời nghĩ Thân Xác mượn là Thân Xác của mình. Nên ra sức bám giữ thâu tóm của cải cho nhiều nuôi Xác vô tội vạ, sát sanh trộm cướp, giết người gây ra không biết bao là nghiệp chướng. Để rồi Linh Hồn sa đọa muôn kiếp khốn khổ vô biên.

8 – Bậc giác Ngộ chứng quả Không Thân, Chỉ lo dưỡng Tâm hành thiện tận độ con người, thâu tóm lời dạy Cha Trời làm hành trang, khi trả thân xác về cho Tứ Đại, cũng như ca ngợi công ơn Sanh Thành dưỡng dục tạo sanh Thân Xác con người, công ơn Cha Trời, Mẹ Trời. Tạo ra phước báo hà sa.

9 – Tóm lại: Chư Thiên ở trên trời cũng như nhân loại Trần Gian. Xác Thân chỉ là vay Mượn của Tạo Hóa. Tinh Hoa tứ đại Tiên Thiên kết cấu thành Thân Xác con người. Mượn thời phải trả, đó là Định Luật Tạo Hóa.

Đã nói đến Định Luật Vũ Trụ, thời trên trời, trần gian, địa phủ đều như nhau. Đã mượn thời phải trả. Chư Thiên ở trên các tầng trời, cõi trời sống lâu vô kể. Có thể nói là vô lượng thọ. Nhưng rồi cũng phải trả xác thân về cho Tạo Hóa, rồi vay Mượn tiếp xác thân mới, như thay đổi lớp áo thịt da mà thôi. Chứng Quả Không Thân. Một trong bốn quả Vô Thượng Bồ Đề của Phật, hay quả Vô Thượng Vô Sanh của Thánh. Quả Bồ Đề Quả Vô Sanh cũng thế mà thôi. Dù ở trần gian hay sống trên trời mà chứng Quả Không Thân, thời lúc nào cũng an nhiên tự tại. Linh Giác Linh Hồn Không có sanh cũng không tử. Sanh tử chỉ là sự vay Mượn của thể xác. Vay rồi phải trả chỉ có thế mà thôi.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s