ĐỀ 53

Lối sống đẹp là lối sống biết Nguồn biết Cội, lối sống có Nhân, có Nghĩa, có Trung, có Hiếu. Sống độ lượng sống bao dung, sống có Nhân Cách Đạo Đức, Phẩm Hạnh. Sống vì người ít vì mình. Sống cho nhân loại. Lối sống Văn Minh là như vậy.

Lối sống đẹp là lối sống có ích cho Dân hữu ích cho xã hội cho non cho nước, sống theo Đạo Đức Ông Cha. Lối sống như thế ai cũng cảm phục yêu mến. Không muốn nổi danh cũng nổi danh, không muốn thiên hạ tôn vinh cũng được thiên hạ tôn vinh. Lối sống biết dung hòa trang trải tình thương đem lại niềm vui cho mọi người. Lối sống như vậy chính là lối sống của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, không muốn về trời cũng phải về trời. Lối sống tự mình độ mình như vậy, đỉnh cao của bậc chân tu.

Một Dân Tộc sinh ra và lớn lên, không Dân Tộc nào là không mơ ước đến cảnh Dân giàu nước mạnh, sống Tự Do có Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng. Nhưng muốn được như vậy, phải có định hướng thông suốt hoạch định rõ ràng nối tiếp kế thừa những gì Cha Ông để lại phát huy hết thế hệ nầy sang thế hệ khác.

Nói đến sự tiếp nối, là nói đến sự thừa kế di chí những gì Cha Ông để lại. Việt Nam có Nguồn Cội vô cùng tốt đẹp có thể nói bậc nhất thế giới, có nền Văn Hóa có một không hai nơi trần thế, thế mà chúng ta lại bỏ quên chạy theo những Văn Hóa độc hại làm chao đảo tinh thần Dân Tộc, mất cả phương hướng lối đi, thậm chí là không biết sẽ đi về đâu.

Một Dân Tộc đã mất phương hướng không còn chỗ trụ lấy đâu ra an cư, đi đến lạc nghiệp, chỉ thấy toàn là chia bè rẽ phái, thôn tính lẫn nhau, nồi da xáo thịt. Sự lạc Cội lạc Nguồn không muốn chiến tranh cũng phải xảy xa chiến tranh, không muốn muốn lệ thuộc nô lệ cũng phải xảy ra lệ thuộc nô lệ. không muốn đói nghèo lạc hậu cũng phải xảy ra đói nghèo lạc hậu. Một Dân Tộc đồng tu đâu phải là chuyện xa vời, chỉ cần trở về Cội Nguồn hành theo Văn Hóa thời Dân Tộc đó đã đi vào Quốc Giáo tôn vinh Quốc Tổ trở thành Quốc Đạo. Còn Đạo nào cao hơn nữa để mà đi theo.

Bản lĩnh vàng của một một Dân Tộc là không đánh mất Cội Nguồn tự tôn Dân Tộc. Sống có chính nghĩa và hết lòng yêu nước thương Dân,

Một Dân Tộc có lối sống đẹp đương nhiên trở nên hùng mạnh, thường làm cho quân thù khiếp sợ. Lối sống đẹp của một Dân Tộc không phải là lối sống xa vời. mà là lối sống thiết thực chẳng hạn như không bỏ Cội bỏ Nguồn phát huy Cội Nguồn đánh thức lòng tự tôn Dân Tộc, đoàn kết Dân Tộc, Phát huy nội lực Dân Tộc, cũng như lòng Trung, Hiếu, thương Dân yêu nước thời Dân Tộc đó trở thành Dân Tộc Thần Thánh, đã là Dân Tộc Thần Thánh đương nhiên đã có căn bản của một Dân Tộc đại chân tu. Dân Tộc Chân Thiện Hoàn Mỹ.

Sự độc lập Tự Do bao giờ cũng đứng vững trên đôi chân Dân Tộc của mình. Luôn gánh lấy trách nhiệm bổn phận của mỗi người Dân. Vì sao lại nói như thế vì Dân là chủ non sông đất nước. Dân không gánh trách nhiệm thời còn ai vào đây. Dân không bảo vệ đất nước thời mất nước. Nhớ câu làm Quan nhất thời, Dân mới là vạn đại. Quyền của Dân mới thật sự là Muôn Năm.

Sự Độc Lập Tự Do không cần ai ban cho. Mà chính do Dân Tộc mình tự quyết định. Đảng Phái, Bè Phái chỉ là một tổ chức nhỏ. Không đủ tư cách quyết định vận mệnh đất nước mà phải trưng cầu Dân Ý qua Dân. Dân đồng thuận thời được Dân không đồng thuận thời thôi.

Giải phóng sự độc tài độc trị, giải phóng sự bất công, xóa đi đói nghèo lạc hậu, là nghĩa vụ là bổn phận của mỗi người Dân. Mỗi người Dân là một chiến sĩ Anh Minh, mỗi quan tòa Công Chính. Bác bỏ những gì đi ngược lại lòng Dân cũng chính là đi ngược lại lòng Trời. Nghịch Thiên phải bị hành xử loại bỏ.
Xây dựng Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do tiến đến Dân giàu nước mạnh là hướng đi đúng, ai ngăn cản chính là kẻ phản nước hại Dân, trên thực tế các nước Tư Bản họ đã thành công trên con đường Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Chẳng tìm đâu xa ngay trong Hiến Pháp đã có nền Dân Chủ, Đa Nguyên, Nhân Quyền Tự Do rồi. Chỉ cần thực hiện là đi đến thành công.

Kinh sử truyền lại đã chứng minh cho nhân loại thấy. Đất nước Văn Lang, Dân Tộc Bách Việt Văn Lang từ Đạo sanh ra không phải do chiến tranh đem đến. trên thế giới không nước nào khai sanh ra từ Đạo, thường là khai sinh ra từ chiến Tranh, thắng là Vua thua là Giặc. Làm sao so sánh được với Dân Tộc Đại Việt. Ông Tổ dựng nước dùng Văn Hóa Cội Nguồn khai dựng lên đất nước Văn Lang, trở thành nền Quốc Đạo Văn Lang, độc nhất vô nhị có một không hai trên trái đất.

Kẻ sĩ trong trời đất, bậc hiền tài trong vũ trụ cũng phải cúi đầu khâm phục, trước Ông Tổ dựng nước của Việt Nam, không ai có thể làm được từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Dân Tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng quên đi Nguồn Cội của chính mình không phải là ngu xuẩn đáng tiếc lắm sao.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường, Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–