ĐỀ 48: THƯỢNG NGƠN THÁNH ĐỨC CHÁNH PHÁP

ĐỀ 48

THƯỢNG NGƠN
THÁNH ĐỨC CHÁNH PHÁP

Hỏi
Thời thượng ngơn Thánh Đức là thời thế nào ?
Đáp
Thời thượng ngơn Thánh Đức là thời thượng ngơn chu kỳ được lặp lại ở đầu kỷ nguyên, Tức là đầu một nghìn năm. Kéo dài hơn 300 năm là hết Thượng Ngơn. Đi vào Trung Ngơn hơn 300 năm sau cùng là Hạ Ngơn mạc pháp. Hơn 300 năm.
Ở vào thời kỳ Thượng Ngơn Thánh Đức Âm Khí suy yếu cái Ác theo đó cũng suy tàn. Thay vào đó là Dương Khí hưng thịnh. Thiện Tánh phát triển. Con người hướng Thiện làm lành rất đông, đi vào Cơ Tận Độ.

Cũng là lúc Chí Tôn Thiên Đế Đương Kim Vũ Trụ xuất thế. Thiên Ý Chánh Pháp Văn Hóa Cội Nguồn ra đời hướng dẫn con người đi vào chính quả. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đồng loại về trời. Những ai phát tâm truyền Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý. Đều trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Nhất là giai đoạn Thượng Ngơn Thánh Đức ở vào giai đoạn cuối tiểu kiếp có thể nói là giai đoạn vô cùng quan trọng tận độ nhân loại về trời. sau 16 triệu 800 nghìn năm tu luyện tiến hóa Linh Hồn có thể nói là chu kỳ gặt hái Linh Hồn của Tạo Hóa sau vụ sàng lọc 3000 năm còn 2000 năm kế tiếp nhân loại đi lần đến hủy cho đến khi kết thúc tiểu kiếp thứ 9 kết thúc chuyển sang tiểu kiếp thư 10.

Nên nhớ Cơ Tận Diệt, khác với Cơ Mạc Pháp. Có nghĩa là cơ Tận Diệt phải đi vào trùng hợp nhiều Mạc Pháp. Mạc Pháp cuối kỷ nguyên chu kỳ 1.000 năm. Mạc Pháp cuối chu kỳ 10 nghìn năm. Mạc pháp cuối chu kỳ 100 nghìn năm. Mạc Pháp cuối chu kỳ triệu năm. Sự trùng lặp nhiều Mạc Pháp trong chu kỳ triệu năm. Thời xảy ra Cơ Vũ Trụ hủy diệt.
Ví dụ. Năm Dậu, trùng vào tháng Đậu, Tháng Dậu trùng vào Ngày Dậu, ngày Dậu trùng vào Giờ Dậu. Thời sẽ xảy ra Cơ Tận Diệt. Nói chung kéo dài hàng triệu năm mới xảy ra một lần Cơ Tận Diệt. Những người sống sót trở thành người Hồng Hoang đầu tiểu kiếp, người nguyên thỉ sau những cơ Tận Diệt kế tiếp theo. được sống sót trở thành người nguyên thỉ. Còn thời Mạc Pháp không phải là Cơ Tận Diệt. Mà chỉ là Cơ Mạc Pháp Âm Khí hưng thịnh bao trùm, cái Ác thịnh hành lên ngôi mà thôi. Cái Thiện lu mà nên gọi là thời Mạc Pháp.

Thời Thượng Ngơn Thánh Đức ở giai đoạn thế kỉ 21 đầu kỷ nguyên 3000 năm là giai đoạn vô cùng quan trọng cho một tiểu kiếp sắp đi vào kết thúc 16 triệu 800 nghìn năm tiến hóa Linh Hồn . Những Linh Hồn hữu duyên vào được Văn Hóa Cội Nguồn thời coi như đồng loạt về trời. Nhất là giai đoạn đầu ở thể kỷ 21 phần đông trở thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. Dùng Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời giáo hóa vô lượng sanh chúng nhân loại thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thành lập lên các cõi nước Trời, nước Chúa , Nước Phật, nước Thánh, nước Tiên, nước Thần, khắp cùng tam thiên đại thiên thế giới.

Nói đến thời thượng ngơn Thánh Đức là nói đến thời Chánh Pháp phần lớn những người hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn An Trụ vào Đại Nguyện truyền kinh thuyết giáo ra sức tận độ Nhân Loại về trời. Phần lớn các Ngài đã là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa vô lượng kiếp rồi , thường an trụ Chân Tâm, Chân Tánh. Làm chủ những Định Luật vũ trụ. Xoay chuyển thế thời. Tâm an Trụ Ly giáo bất ly Tâm. Ly Văn bất ly Định Luật. tức là không theo giáo lý đã biến tướng, không theo Giáo Điều bất chính, Sử dụng Văn Hóa Cội Nguồn làm đại Phương tiện trở thành thuyền bè cứu vớt nhân loại. Dùng dược liệu kinh thơ Thiên Ý tận độ Linh Hồn nhân loại trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đồng loạt về trời.

Những vị tuy phát Đại Nguyện độ người nhưng chưa hội nhập Cội Nguồn chỉ theo y văn mà hành, y giáo mà học trở thành những vị Thánh Giả, Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Bước vào ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhưng chưa thành quả vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

Cho đến khi An trụ Cội Nguồn tức là an trụ Chân Tâm Chân Tánh. Ly Giáo bất ly Tâm, ly Văn bất ly Định Luật làm chủ Định Luật. Thời chính thức bước vào ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cao hơn. Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ Giáo hóa tận độ nhân loại trở thành các ngôi vị Thế Tôn, các ngôi vị Vua Trời, Chúa Trời. Thậm chí trở thành các vị Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Phật Vương.

Những người trở về Cội Nguồn tôn vinh Cội Nguồn đọc kinh thơ Cội Nguồn dù chưa hiểu gì cả cũng được siêu sanh về trời làm Thiên Chúng ở trên các tần trời cõi trời sống trong thiên đàng cực lạc. Còn những ai phỉ bán Văn Hóa Cội Nguồn dù cho ở bất cứ Tôn Giáo, Đạo Giáo nào Linh Hồn nhất định sa đọa xuống các tầng Địa Phủ theo Định Luật Vũ Trụ xoay chuyển. Gieo bất kính Cội Nguồn gặt Ác Họa sa đọa, cũng là điều Tất Nhiên, Hiển Nhiên.

Tùy ở mức phỉ báng mà sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ sâu cạn khác nhau, những thành phần nầy khó mong trở lại làm người, Lẫn quẩn đầu thai qua lại các loài Cầm, Thú.

Còn những thành phần nào không phỉ bán Văn Hóa Cội Nguồn tu theo Đạo Giáo, Tôn Giáo của mình cũng được siêu sanh về trời, nhưng phải làm đúng lời Phật dạy, Thánh dạy, Tiên dạy, Thần dạy, Chúa dạy, không có sự biến thái chánh giáo theo cơ Mạc Pháp thường phạm Luật Trời. Khó mà thoát khỏi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Dù cho tu đạt Thần Thông cách mấy cũng phải theo Định Luật vũ trụ chuyển xoay mà sa đọa.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm rõ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s